Osadní výbor

Dne 31.8.2022 se uskutečnilo poslední jednání OSADNÍHO VÝBORU pro volební období 2018 - 2022.

 

Novým zastupitelstvem MO Plzeň 3 NEBYL zřízen nový osadní výbor.

 

Ve dnech 13.1. a 14.1.2023 uspořádal ÚMO Plzeň 3 ANKETU, zda si občané přejí či nepřejí zřízení osadního výboru v Radobyčicích.

Pro zřízení osadního výboru se vyslovilo 27,6 % oprávněných voličů. Dle vyjádření ÚMO Plzeň 3 by byl potřeba nadpoloviční počet hlasů oprávněných voličů. 

Osadní výbor v Radobyčicích zřízen NEBUDE.

 

ZASTUPITELSKÁ HODINKA MO Plzeň 3 v Radobyčicích

Možnost prodiskutovat podněty a připomínky občanů se zastupiteli Ing. Balounem a panem Wegerem.

Každý lichý měsíc, kromě července, vždy poslední středu v měsíci, v 18 hodin v 1. patře hasičské zbrojnice (Radobyčická náves)

Termíny 2024: 31.1., 27.3., 29.5., 25.9., 27.11

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2022:

● Usnesení z 28. jednání OV Radobyčice dne 31.8.2022

Usnesení č. 216/2022

schvaluje

navržený program 28. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 217/2022

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 28. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 218/2022

schvaluje

navržený text Kroniky obce Radobyčice za rok 2021.

Usnesení č. 219/2022

ukládá předsedovi OV

projednat Osadním výborem Radobyčice jednohlasně schválený text Kroniky obce Radobyčice na ÚMO Plzeň 3.

Usnesení č. 220/2022

vyslovuje poděkování

Mgr. Markétě Jandíkové za zpracování Kroniky obce Radobyčice za rok 2021.

Usnesení č. 221/2022

ukládá předsedovi OV

projednat vybudování hřiště pro děti ve vyšší věkové kategorii v obci (s hrazdami, stěnami na lezení apod.) dle členy OV doporučené lokalitě (viz mapka).

Usnesení č. 222/2022

ukládá předsedovi OV

projednat možnost instalace nové lavičky v lokalitě „Na Cikánce“ a prověření technického stavu lavičky v ulici Zúžená.

Usnesení č. 223/2022

ukládá předsedovi OV

zabezpečit vystříhání náletových dřevin u zatáčky od mostu ve směru ke sjezdu do Podhájí.

Usnesení č. 224/2022

ukládá předsedovi OV

zajistit úpravu (přemodelování) kameniva v odvodu dešťové vody z komunikace u sběrného místa v Podhájí.

Usnesení č. 225/2022

ukládá předsedovi OV

projednat s odpovědnými institucemi umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ v ulici K Černicím.

Usnesení č. 226/2022

ukládá předsedovi OV

projednat se společností ČP výměnu kontejneru na biologický odpad ve sběrném místě za jiný typ s nižšími bočnicemi.

Usnesení č. 227/2022

ukládá předsedovi OV

projednat s Policií ČR a MP uskutečnění dopravně-bezpečnostní akce za účelem prověření dodržování výjimek vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 t do obce.

Usnesení č. 228/2022

ukládá předsedovi OV

projednat zabezpečení odstranění plevele z dlažby na chodnících v obci.

Usnesení č. 229/2022

ukládá pí Vaštové

informovat veřejným rozhlasem občany o činnosti místní pobočky veřejné knihovny, případně zvážit další vhodnou propagaci například letákem do vývěsních skříněk

Usnesení č. 230/2022

bere na vědomí

připravovanou akci „Den pro celou rodinu“, která se uskuteční dne 1. 10. 2022.

● Usnesení z 27. jednání OV Radobyčice dne 15.6.2022

Usnesení č. 208/2022

schvaluje

navržený program 27. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 209/2022

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 27. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 210/2022

schvaluje

navržený text Kroniky obce Radobyčice za roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 211/2022

ukládá předsedovi OV

projednat Osadním výborem Radobyčice jednohlasně schválený text Kroniky obce Radobyčice na ÚMO Plzeň 3.

Usnesení č. 212/2022

vyslovuje poděkování

Mgr. Markétě Jandíkové za zpracování Kroniky obce Radobyčice za roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 213/2022

ukládá předsedovi OV

projednat možnost oplocení dětského hřiště na návsi živým plotem z důvodu zabezpečení bezpečnosti hrajících si dětí.

Usnesení č. 214/2022

ukládá předsedovi OV

zvážit možnosti vybudování hřiště pro děti ve vyšší věkové kategorii v obci (s hrazdami, stěnami na lezení apod).

Usnesení č. 215/2022

vyslovuje poděkování MP

za součinnost při zajištění bezpečnosti při konání dětského dne v obci dne 28.5.2022.

● Usnesení z 26. jednání OV Radobyčice dne 4.5.2022

Usnesení č. 202/2022

schvaluje

navržený program 26. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 203/2022

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 26. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 204/2022

ukládá předsedovi OV

zabezpečit opravu výtluku vpravo u krajnice na vozovce směrem na Litice.

Usnesení č. 205/2022

ukládá předsedovi OV

projednat možnost umístění zásilkového boxu v obci.

Usnesení č. 206/2022

ukládá předsedovi OV

projednat možnost umístění odpadkového koše na psí exkrementy v prostoru křižovatky ulic Zářivá a Na Stráni.

Usnesení č. 207/2022

bere na vědomí

informaci Ing. Plzáka o připravované akci „Den dětí“, která se uskuteční dne 28.5.2022.

● Usnesení z 25. jednání OV Radobyčice dne 23.3.2022

Usnesení č. 194/2022

schvaluje

navržený program 25. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 195/2022

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 25. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 196/2022

ukládá předsedovi OV

projednat možnost přemístění stávající nebo umístění nové vývěsní skříňky na vhodnější lokalitu v části obce Podhájí (roh ulice V Podhájí a Nad Úhlavou, naproti zastávce MHD.)

Usnesení č. 197/2022

ukládá předsedovi OV

zabezpečit opravu poškozených svodidel v ulici K Černicím

Usnesení č. 198/2022

ukládá předsedovi OV

projednat na OŽP ÚMO P3 osázení betonových květináčů v obci a péči o tuto zeleň.

Usnesení č. 199/2022

bere na vědomí

informaci předsedy OV o plánovaných investicích MO P3, které se dotýkají občanů Radobyčic (rekonstrukci sběrného místa v Podhájí, opravu povrchu v ulici Edvarda Beneše od železničního viaduktu k teplárně a výstavbu kruhového objezdu v křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské, spojenou s omezením dopravy.

Usnesení č. 200/2022

ukládá pí Dolejší

s plánovanou rekonstrukcí ulice Edvarda Beneše a výstavbou kruhového objezdu v křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské, spojenou s omezením dopravy, informovat občany Radobyčic prostřednictvím vývěsních skříněk v obci (mapky a informačního letáky).

Usnesení č. 201/2022

bere na vědomí

informaci Ing. Plzáka o sběru železného šrotu, který pořádá SDH Radobyčice dne 9.4.2022.

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2021:

● Usnesení z 24. jednání OV Radobyčice dne 15.12.2021

Usnesení č. 188/2021

schvaluje

navržený program 24. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 189/2021

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 24. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 190/2021

ukládá předsedovi OV

prověřit vyčištění odtokového příkopu u pozemní komunikace K Doudlevcům – Homolka (viz mapka).

Usnesení č. 191/2021

ukládá předsedovi OV

ověřit stav a podat informace k řešení černé skládky na Malé Homolce (viz dřívější zápisy OV).

Usnesení č. 192/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit úpravu zeleně v ulici Pod Valíkem.

Usnesení č. 193/2021

vyslovuje poděkování

strážnici Dagmar Heinové, služebna MP Bory,

za její odvedenou práci pro obec Radobyčice.

● Usnesení z 23. jednání OV Radobyčice dne 4.11.2021

Usnesení č. 178/2021

schvaluje

navržený program 23. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 179/2021

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 23. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 180/2021

ukládá členům OV

do příštího jednání OV promyslet možnost umístění „Knihobudky“ v Radobyčicích.

Usnesení č. 181/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu výtluku ve vozovce ulice K Černicím.

Usnesení č. 182/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit doplnění mříže u horské vpusti v ulici k Černicím .

Usnesení č. 183/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit úpravu zeleně kruhového objezdu v Dlážděné ulici

Usnesení č. 184/2021

OV žádá MP

o sledování nepovolených záborů veřejného prostranství a parkování vozidel na chodnících a v zeleni v obci.

Usnesení č. 185/2021

OV žádá MP

o prověření pobytu bezdomovce v lokalitě u moštárny.

Usnesení č. 186/2021

OV bere na vědomí informaci Mgr. Jandíkové

o akci „Vánoční charitativní jarmark, který se koná dne 27.11.2021 od 16 do 19 hodin v sále TJ Sokol - Radobyčice a jehož výtěžek půjde Nadačnímu fondu Šance Onkoláčkům z Přeštic.

Usnesení č. 187/2021

OV bere na vědomí pozvání Mgr. Jandíkové

na lampionový průvod obcí pořádaný TJ Sokol - Radobyčice dne 27.11.2021 od 17.00 hodin.

● Usnesení z 22. jednání OV Radobyčice dne 15.9.2021

Usnesení č. 164/2021

schvaluje

navržený program 22. jednání OV Radobyčice, včetně jeho změny.

Usnesení č. 165/2021

schvaluje

Mgr. Markéta Jandíkovou zapisovatelkou 22. jednání OV Radobyčice, paní Alici Wegerovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 166/2021

ukládá členům OV

prověřit situaci ohledně přerostlé a neupravené vegetace v Sadu dětí a do příštího jednání OV navrhnou řešení úpravy tohoto místa.

Usnesení č. 167/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit odstranění suché lípy před bývalou samoobsluhou a ověřit realizaci výsadby nových stromů za odstraněné suché stromy.

Usnesení č. 168/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit úpravu přerostlé vegetace v okolí cyklostezky z Radobyčic do Hradiště.

Usnesení č. 169/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit vysekání zarostlého příkopu podél silnice z Radobyčic do Černic, v rámci k.ú. Radobyčice.

Usnesení č. 170/2021

OV žádá

příslušné úřady a organizace, aby věnovaly větší pozornost péči o zeleň v obci a jejím okolí.

Usnesení č. 171/2021

OV bere na vědomí informaci předsedy OV

o schválení realizace výstavby sběrného místa v Podhájí.

Usnesení č. 172/2021

OV bere na vědomí informaci předsedy OV

o termínu akce „Ukliďme Radobyčice“ dne 16.10.2021.

Usnesení č. 173/2021

ukládá předsedovi OV

prověřit možnost omezení vjezdu do lokality na Valíku – viz mapka.

Usnesení č. 174/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit obnovení dopravního značení v ulici V Podhájí před domem 109/27.

Usnesení č. 175/2021

ukládá předsedovi OV

prověřit situaci ohledně zajištění sekání soukromého neudržovaného pozemku v ulici Do Štěnovic.

Usnesení č. 176/2021

OV bere na vědomí pozvání Mgr. Jandíkové

na akci Den pro celou rodinu, která se v Radobyčicích uskuteční dne 25.9.2021.

Usnesení č. 177/2021

OV bere na vědomí informaci předsedy OV

o plánované rekonstrukci ulice Pod Valíkem.

● Usnesení z 21. jednání OV Radobyčice dne 30.6.2021

Usnesení č. 158/2021

schvaluje

navržený program 21. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 159/2021

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 21. jednání OV Radobyčice, paní Mgr. Markétu Jandíkovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 160/2021

ukládá předsedovi OV

ověřit zda bylo vydáno povolení k záboru chodníku stavebním lešením v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 161/2021

ukládá předsedovi OV

zabezpečit vyčištění zanesené kanalizace v obci.

Usnesení č. 162/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit vyčištění vozovky V Podhájí od naneseného štěrku.

Usnesení č. 163/2021

vyslovuje poděkování

- Policii ČR a Městské polici Plzeň na provedenou dopravně bezpečnostní akci

- vedení MO Plzeň 3 za doplnění vybavení dětského hřiště na návsi retromodelem hasičského auta.

● Usnesení z 20. jednání OV Radobyčice dne 26.5.2021

Usnesení č. 150/2021

schvaluje

navržený program 20. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 151/2021

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 20. jednání OV Radobyčice, paní Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 152/2021

ukládá předsedovi OV

podat pí Haně Březkové informaci o důvodu kopání na nově zrekonstruované vozovce ulice V Podhájí.

Usnesení č. 153/2021

ukládá předsedovi OV

prověřit možnost objednání kontejneru na plasty o větším objemu s umístěním ve Výhledové ulici.

Usnesení č. 154/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit navezení recyklátu na opravu výtluků bočních ulic v části obce Podhájí svépomocí.

Usnesení č. 155/2021

ukládá předsedovi OV

ověřit využívání nově zrekonstruované vozovky ulice V Podhájí k odvozu dřeva z lesa.

Usnesení č. 156/2021

bere na vědomí

změnu územního plánu, úpravu sběrného místa v ulici V Podhájí.

Usnesení č. 157/2021

vyslovuje poděkování

občanům Radobyčic za zapojení do akce „Sběr železného šrotu“, konanou dne 15. 5. 2021.

● Usnesení z 19. jednání OV Radobyčice dne 28.4.2021

Usnesení č. 140/2021

schvaluje

navržený program 19. jednání OV Radobyčice

Usnesení č. 141/2021

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 19. jednání OV Radobyčice, paní Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 142/2021

schvaluje

zápis „Kroniky za rok 2018, včetně retrospektivního zápisu roků 2014 - 2017 a z historie mateřské školy“.

Usnesení č. 143/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit svázání schváleného třetího dílu kroniky a dále ve spolupráci s pí Vaštovou zajistit půjčování kopií kroniky občanům Radobyčic dle jejich zájmu.

Usnesení č. 144/2021

ukládá předsedovi OV

zaurgovat archivaci hlášení veřejného rozhlasu.

Usnesení č. 145/2021

OV apeluje

na obyvatele lokality nově upravené vozovky V Podhájí a přilehlých, aby dodržovali dopravní předpisy – zejména pak přizpůsobovali svoji rychlost a styl jízdy povaze vozovky a pohybu ostatních účastníků silničního provozu.

Usnesení č. 146/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit seznam vydaných povolených výjimek ÚMO P3 a ÚMO P8 na průjezd nákladních vozidel obcí. Předat jej služebně MP Bory.

Usnesení č. 147/2021

bere na vědomí

akci „Sběr železného šrotu“ konanou dne 15.5.2021.

Usnesení č. 148/2021

vyslovuje poděkování

občanům Radobyčic za zapojení do akce „Ukliďme Česko“.

Usnesení č. 149/2021

vyslovuje poděkování

Mgr. Markétě Jandíkové za odvedenou práci při zpracování zápisu „Kroniky za rok 2018, včetně retrospektivního zápisu roků 2014 - 2017 a z historie mateřské školy“.

● Usnesení z 18. jednání OV Radobyčice dne 17.2.2021

Usnesení č. 134/2021

schvaluje

navržený program 18. jednání OV Radobyčice, včetně jeho změny.

Usnesení č. 135/2021

schvaluje

Mgr. Markétu Jandíkovou zapisovatelkou 18. jednání OV Radobyčice, pana Miroslavu Pituleho ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 136/2021

ukládá předsedovi OV

zjistit aktuální informace k přípravě a plánu realizace lávky přes řeku Úhlavu ve směru od Černic.

Usnesení č. 137/2021

ukládá předsedovi OV

zajistit prověření zakončení plánovaného chodníku a cyklostezky ve směru z Malé Homolky do Radobyčic.

Usnesení č. 138/2021

OV bere na vědomí informaci předsedy OV

o vyhlášeném termínu akce „Ukliďme Česko“ dne 27.3.2021. Zajištění akce či případná změna termínu se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Usnesení č. 139/2021

ukládá předsedovi OV

po zaslání odkazu p. Pitulem prověřit informaci o doporučení lokality luk okolo jezu jako území vhodného pro venčení psů.

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2020:

● Usnesení z 17. jednání OV Radobyčice dne 16.12.2020

Usnesení č. 123/2020

schvaluje

navržení program 17. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 124/2020

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelem 17. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 125/2020

ukládá předsedovi OV

zajistit prověření slyšitelnosti veřejného rozhlasu v obci.

Usnesení č. 126/2020

ukládá předsedovi OV

prověřit podmínky instalace kamery v obci.

Usnesení č. 127/2020

ukládá předsedovi OV

písemně odpovědět pí Tereze Nesvedové na její dožádání ve věci možnosti instalace kontejnerů na tříděný odpad do jedné z ulic: Nad strání, Slunná, Na Mateři, nebo alespoň kontejneru na plasty.

Usnesení č. 128/2020

ukládá předsedovi OV

písemně odpovědět pí Kateřině Ženkové na její písemné dožádání ve věci problematiky opravy vozovky v ulici V Podhájí.

Usnesení č. 129/2020

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením MP, služebna Bory, dohled nad chováním cestujících na zastávce autobusu MHD č. 32 i v autobusech.

Usnesení č. 130/2020

ukládá předsedovi OV

požádat o úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel v úseku kruhový objezd v Dlážděné ulici - Černice.

Usnesení č. 131/2020

vyslovuje poděkování Mgr. Markétě Jandíkové za zorganizování vánočního jarmarku.

Usnesení č. 132/2020

ukládá předsedovi OV

zjistit aktuální informace k přípravě a plánu realizace cyklostezky včetně lávky směrem do Útušic.

Usnesení č. 133/2020

schvaluje

plán práce OV Radobyčice v roce 2021, termíny jednání:

17.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6., 15.9., 3.11., 15.,12.

● Usnesení z 16. jednání OV Radobyčice dne 23.9.2020

Usnesení č. 114/2020

schvaluje

navržení program 16. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 115/2020

schvaluje

Mgr. Jandíkovou zapisovatelem16. jednání OV Radobyčice, pí Vlastu Dolejší ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 116/2020

ukládá předsedovi OV

projednat na ODŽP ÚMO P3 požadavek na posekání zeleně zasahující do průšlapu na Malé Homolce v úseku u dřevěné lávky a u přilehlého rumiště.

Usnesení č. 117/2020

ukládá předsedovi OV

projednat s ODŽP Plzeň P3 požadavek na řešení křivě rostoucího stromu v Zúžené ulici, který svým křivým růstem zasahuje do vozovky.

Usnesení č. 118/2020

bere na vědomí informaci předsedy OV

o tom, že v lokalitě před bývalým krámem budou instalovány nové květníky.

Usnesení č. 119/2020

bere na vědomí informaci předsedy OV

o předběžném náhradním termínu na akci Ukliďme Česko, Ukliďme Radobyčice, a to 31. 10. 2020.

Usnesení č. 120/2020

bere na vědomí

pozvání Ing. Balouna na divadelní přestavení Nebezpečně sexy, které se uskuteční dne 17. 10. 2020 v místní sokolovně.

Usnesení č. 121/2020

ukládá předsedovi OV

prověřit, zda bylo provedeno celoplošné čistění kanálů na Radobyčické návsi.

Usnesení č. 122/2020

ukládá předsedovi OV

prověřit možnost výměny mříží kanálů v Zářivé ulici, aby došlo v případě přívalového deště k lepší propustnosti odtékající vody.

● Usnesení z 15. jednání OV Radobyčice dne 26.8. 2020

Usnesení č. 109/2020

schvaluje

navržený program 15. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 110/2020

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 15. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 111/2020

ukládá předsedovi OV

požádat instalaci odpadkového koše u zastávky MHD č. 32 V Zahradách.

Usnesení č. 112/2020

ukládá předsedovi OV

s ODŽP ÚMO P3 projednat prořezání stromu na návsi u požární věže.

Usnesení č. 113/2020

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci s p. Müllerem provést místní šetření v lokalitě Radobyčická cesta.

● Usnesení z 14. jednání OV Radobyčice dne 24.6. 2020

Usnesení č. 99/2020

schvaluje

navržený program 14. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 100/2020

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 14. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 101/2020

ukládá předsedovi OV

zabezpečit odstranění uschlých větví u lípy v ulici Litická, před č. p. 15.

Usnesení č. 102/2020

ukládá předsedovi OV

s ODŽP ÚMO P3 projednat možnost náhradní výsadby za odstraněný suchý strom v ulici Zúžená.

Usnesení č. 103/2020

ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů z ulic Lánská a Jabloňová na osazení laviček – viz mapka.

Usnesení č. 104/2020

ukládá předsedovi OV

zajistit řádné označení ulice Jabloňová po odcizení cedule s jejím jménem.

Usnesení č. 105/2020

bere na vědomí

stanovisko SVS MP ke změně organizace dopravy v Zářivé ulici.

Usnesení č. 106/2020

ukládá předsedovi OV

na ODŽP ÚMO P3 projednat požadavek občanů na údržbu zeleně na pozemku p. č. 810/1 v k. ú. Radobyčice.

Usnesení č.107/2020

ukládá předsedovi OV

projednat na ODŽP ÚMO Plzeň zajištění odstranění přesahujících větví ze soukromých pozemků v ulici K Černicím.

Usnesení č.108/2020

ukládá předsedovi OV

prověřit s ODŽP ÚMO Plzeň 3 prořezání suchých větví v lokalitě Pod Valíkem, V Podhájí a Mezi Duby.

Usnesení z 13. jednání OV Radobyčice dne 27.5. 2020

Usnesení č. 89/2020

schvaluje

navržený program 13. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 90/2020

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 13. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 91/2020

bere na vědomí informaci předsedy OV

o řešení vznesených požadavků občanů z části obce Podhájí/Pod Valíkem/Mezi Duby na schůzce konané dne 31. 1. 2020.

Usnesení č. 92/2020

ukládá předsedovi OV

zabezpečit opravu propadlé vozovky u kanálu v prostoru křižovatky ulic U pole x Nad Strání.

Usnesení č. 93/2020

ukládá předsedovi OV

s ODŽP ÚMO P3 projednat odstranění suchého stromu v ulici Zúžená.

Usnesení č. 94/2020

ukládá předsedovi OV

zajistit vyčištění ucpaného propustku a příkopu v ulici K Černicím.

Usnesení č. 95/2020

ukládá předsedovi OV

prověřit proč byl odstraněn kontejner na ošacení.

Usnesení č. 96/2020

ukládá předsedovi OV

zaurgovat dokončení terénních úprav v ulicích Jánská a Jabloňová po provedených rekonstrukcích.

Usnesení č. 97/2020

ukládá předsedovi OV

projednat instalaci dopravního značení upozorňující na přechod pro chodce u kruhového objezdu.

Usnesení č. 98/2020

ukládá předsedovi OV

zabezpečit obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce v Dlážděné ulici.

Usnesení z 12. jednání OV Radobyčice dne 26.2. 2020

Usnesení č. 85/2020

schvaluje

navržený program 12. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 86/2020

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 12. jednání OV Radobyčice, p. Miroslava Pitule ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 87/2020

bere na vědomí informaci předsedy OV

o schůzky s občany z části obce Podhájí/Pod Valíkem/Mezi Duby konané dne 31.1.2020 a informaci o řešení vznesených požadavků.

Usnesení č. 88/2020

ukládá předsedovi OV

prověřit přesahování větví dřevin z pozemků města do ulice K Černicím.

Usnesení z 11. jednání OV Radobyčice dne 29.1. 2020

Usnesení č. 76/2020

schvaluje

navržený program 11. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 77/2020

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 11. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 78/2020

ukládá předsedovi OV

zajistit předání vytypovaných návrhů občanů Radobyčic na oživení/zkrášlení kruhového objezdu architektovi k provedení návrhu projektu.

Usnesení č. 79/2020

ukládá předsedovi OV

zajistit osazení sloupků zamezujících vjezd vozidel přes chodník do slepé části ulice K Doudlevcům ve směru od Tyršova mostu.

Usnesení č. 80/2020

ukládá předsedovi OV

projednat umístění výstražné značky A 11 „Pozor, přechod pro chodce“ u nového přechodu mezi zastávkami MHD „Radobyčická náves“.

Usnesení č. 81/2020

souhlasí s návrhem PČR

na zjednosměrnění části Zářivé ulice (od schodiště k TJ Sokol Radobyčice po křižovatku s ulicí Sportovní) ve směru od Dlážděné ulice.

Usnesení č. 82/2020

vyslovuje poděkování

str. Dagmar Heinové za její vysoce kvalitní výkon služby a zvýšení úrovně činnosti MP v Radobyčicích.

Usnesení č. 83/2020

schvaluje

umístění nové vývěsní skříňky s plakátovací plochou dle předloženého návrhu u zastávky MHD č. 32 „Radobyčice“.

Usnesení č. 84/2020

bere na vědomí

pozvání Mgr. Jandíková na maškarní bál na téma „Říše zvířat“ pořádaný TJ Sokol Radobyčice dne 21. 2. 2020 od 20.00 hodin. Na dětský maškarní bál dne 23. 2. 2020 od 14.00 hod.

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2019:

Usnesení z 8. jednání OV Radobyčice dne 25. 9. 2019

Usnesení č. 49/2019

schvaluje

navržený program 8. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 50/2019

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 8. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 51/2019

ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na instalaci reproduktoru veřejného rozhlasu v Břízové ulici.

Usnesení č. 52/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečit obnovu vodorovného dopravního značení „Přechod pro chodce“ v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 53/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečit úpravu přechodu povrchu vozovky mezi ulicemi Chatová a Do Luk.

Usnesení č. 54/2019

ukládá předsedovi OV

projednat opravu poškozené střechy odpočívadla u křížku.

Usnesení č. 55/2019

ukládá předsedovi OV

požádat obv. služebnu MP Bory o kontroly strážníků v lokalitě odpočívala u cyklostezky směrem k Hradišti.

Usnesení č. 56/2019

ukládá předsedovi OV

prověřit možnost obnovení svozu biologického odpadu z lokality Malá Homolka.

Usnesení č. 57/2019

bere na vědomí

pozvání na divadelní představení „Zmrzlina“, pořádané Spolkem Staročeská LiRa, dne 12. 10 2019 od 19.30 hodin v Sokolovně Radobyčice.

Usnesení z 7. jednání OV Radobyčice dne 28. 8. 2019

Usnesení č. 38/2019

schvaluje

navržený program 7. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 39/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 7. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 40/2019

podporuje záměr a doporučuje realizaci

vybudování cyklostezky č. 2151 přes řeku Úhlavu v Černicích.

Usnesení č. 41/2019

ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na řádné odstraňování posekané trávy.

Usnesení č. 42/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečit vyčištění zanesených kanálů po přívalových deštích v obci.

Usnesení č. 43/2019

ukládá předsedovi OV

zabezpečení posouzení stavu osik u jezu dendrologem a dle jeho posudku zajištění ošetření osik či jejich pokácení.

Usnesení č. 44/2019

ukládá předsedovi OV

projednat řešení odstranění nebezpečného výškového rozdílu schodu na turistické stezce v ½ Višňové ulice – viz mapka.

Usnesení č. 45/2019

bere na vědomí

pozvání na akci TJ Sokol Radobyčice pro celou rodinu „ Radobyčické STOPO – HRANÍ aneb Vědomostní a sportovní klání rodinných týmů“, které se koná dne 21.9.2019 a na „Rockovou zábavu“ pořádanou Restaurací Sokolovna Radobyčice a Spolkem Staročeská LiRa dne 7.9.2019 od 20.00 hodin v Sokolovně Radobyčice.

Usnesení č. 46/2019

ukládá pí Dolejší

o akcích TJ Sokol Radobyčice, Spolku Staročeská LiRa a Sokolovna Radobyčice informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky.

Usnesení č. 47/2019

ukládá pí Dolejší

prostřednictvím vývěsní skříňky pozvat občany Radobyčic na akci MO Plzeň 8 Černice, konané dne 11. 9. 2019 od 17. hodin v budově hasičské zbrojnice, ul. K Cihelnám 28. Jejím účelem je seznámení občanů se záměrem výstavby cyklostezky č. 2151 přes řeku Úhlavu v Černicích a její prezentace.

Usnesení č. 47/2019

bere na vědomí

poděkování PhDr. Jany Chládkové Ing. Balounovi za jeho spolupráci při řešení komunikace v ulici K Černicím od křižovatky Do Luk.

Usnesení z 6. jednání OV Radobyčice dne 26. 6. 2019

Usnesení č. 33/2019

schvaluje

navržený program 6. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 34/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 6. jednání OV Radobyčice, pí Mgr. Jandíkovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 35/2019

vyslovuje poděkování

MP, obvodní služebně Bory, za zabezpečení bezpečnosti účastníků akce pro děti v obci „Putování za pohádkou 2019“.

Usnesení č. 36/2019

ukládá předsedovi OV

projednat vysekání příkopu v ulici K Černicím a úpravu vegetace u svahu zasahující do chodníku.

Usnesení č. 37/2019

ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na zajištění izolace domů při výstavbě chodníků a zeleně v souvislosti s výstavbou kruhové křižovatky.

Usnesení č. 38/2019

kladně hodnotí

zkvalitnění činnosti sběrného místa v Radobyčicích, zejména udržování pořádku v jeho areálu, novou pracovnicí firmy Čistá Plzeň.

Usnesení z 5. jednání OV Radobyčice dne 28. 5. 2019

Usnesení č. 26/2019

schvaluje

navržený program 5. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 27/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 5. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 28/2019

bere na vědomí

stížnost občanů Slunné ulice, adresované starostovi MO P3, ve věci neúnosné dopravní situace v této ulici. Z důvodu výstavby kruhového objezdu v obci je touto ulicí vedena objízdná trasa.

Usnesení č. 29/2019

ukládá předsedovi OV

na Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO P3 zabezpečit projednání stížnosti na prorůstání zeleně ze soukromých pozemků, které brání průchodu po chodníku v Břízové ulici.

Usnesení č. 30/2019

bere na vědomí

informaci MP, služebna Bory, o uskutečněné kontrolní akci ve věci dodržování dopravního omezení projíždějícími nákladními vozidly.

Usnesení č. 31/2019

bere na vědomí

informaci Mgr. Jandíkové o akci - Putování za pohádkou 2019, která se koná v sobotu 15. června.

Usnesení č. 32/2019

OV vyslovuje poděkování vedení MO P3 a MP, služebně Bory, za zajištění bezpečnosti dětí v době odjezdu školních spojů MHD z obce za pomoci dopravního asistenta. Občané jeho práci hodnotí velmi kladně.

Usnesení z 4. jednání OV Radobyčice dne 24.4.2019

Usnesení č. 20/2019

schvaluje

navržený program 4. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 21/2019

schvaluje

Vlastu Dolejší zapisovatelkou 4. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 22/2019

navrhuje

instalaci panelů v ulici V Podhájí v navržené „variantě A“ SVSMP – celý rozsah komunikace v zastavěné části.

Usnesení č. 23/2019

ukládá předsedovi OV

požádat PMDP o prověření přetíženosti ranních a odpoledních spojů linky MHD č. 32 (7,21 a 7.34 hod z Radobyčic a 13.15 a 14.00 hod do Radobyčic), z důvodu nové výstavby v obci.

Usnesení č. 24/2019

ukládá předsedovi OV

požádat vedení obv. služebny MP Bory o zajištění dohledu v ulicích Slunná a Vilová (po dobu využívání těchto ulic jako objízdné trasy) v době odjezdu ranních spojů MHD č. 32 využívaných školáky.

Usnesení č. 25/2019

ukládá předsedovi OV

na koordinační schůzce s PČR projednat omezení povolené rychlosti v ulici K Černicím z důvodu snížení hlučnosti.

Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 27.3.2019

Usnesení č. 15/2019

schvaluje

navržení program 3. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 16/2019

schvaluje

Mgr. Jandíkovou zapisovatelkou 3. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 17/2019

ukládá předsedovi OV

prověřit u příslušných orgánů možnost instalace dodatkové tabulky „Největší povolená hmotnost“ pod zákazovou značku před vjezdem na most před řeku Úhlavu v obou směrech.

Usnesení č. 18/2019

ukládá předsedovi OV

projednat s příslušnými orgány instalaci zákazové značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí“ opět na Dlážděnou ulici ve směru do Černic.

Usnesení č. 19/2019

ukládá paní Langové

prověřit situaci ohledně nelegální navážky suti v okolí Radobyčické cesty na Malé Homolce.

Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 20.2.2019

Usnesení č. 8/2019

schvaluje

navržený program 2. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 9/2019

schvaluje

Mgr. Jandíkovou zapisovatelkou 2. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 10/2019

OV navrhuje

změnu současného názvu „Homolka“ na nový název „Malá Homolka“ v katastrální mapě a doplnění místního názvu „Podhájí“ do katastrální mapy.

Usnesení č. 11/2019

ukládá předsedovi OV

projednat s příslušnými orgány možnost instalování zpomalovacích prahů nebo zastavovacího radarového semaforu v ulici Dlážděná.

Usnesení č. 12/2019

ukládá předsedovi OV

projednat opakovaný požadavek na instalování košů na psí exkrementy v obci.

Usnesení č. 13/2019

ukládá předsedovi OV

zajistit odstranění napadaných větví v ulici Litická a na Radobyčické návsi. Dále zajistit prořezání zeleně a náletových dřevin v ulici Dlážděná a K Černicím za mostem přes řeku Úhlavu až k ulici Chatová.

Usnesení č. 14/2019

ukládá předsedovi OV

zajistit zaslání zápisu z dnešního jednání veliteli MP služebna Bory panu Petříkovi.

Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 23.1.2019

Usnesení č. 1/2019

schvaluje

navržený program 1. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 2/2019

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 1. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 3/2019

schvaluje

plán termínů jednání Osadního výboru Radobyčice v roce 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 4/2019

bere na vědomí

informaci předsedy OV o připravovaných rekonstrukcích v obci.

Usnesení č. 5/2019

ukládá předsedovi OV

organizačně zabezpečit jednání veřejné schůze v Radobyčicích dle požadavku občanů, zajistit pozvání zástupců příslušných organizačních složek města, městského obvodu a dále městské policie, případně Policie ČR, o termínu jednání e-mailem informovat členy OV.

Usnesení č. 6/2019

ukládá předsedovi OV

dle požadavku občanů projednat opravu poškozených vozovek, připravit pro SVS MP náčrt lokalit.

Usnesení č. 7/2019

ukládá předsedovi OV

usilovat o zabezpečení dopravních opatření vedoucích k co nejmenšímu počtu projíždějících vozidel ve Vilové ulici po dobu výstavby křižovatky a rekonstrukce Dlážděné ulice.

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2018:

Usnesení ze 40. jednání OV Radobyčice dne 26.9.2018                                    

Usnesení č. 135/2018

schvaluje  

navržený program 40. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 136/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 40. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 137/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o prověření možnosti navýšení parkovacích stání v rámci rekonstrukce ulice Nad Úhlavou.
 
Usnesení č. 138/2018

ukládá předsedovi OV

zaslat členům OV e-mailem přednesené vyhodnocení činnosti OV za uplynulé volební období. termín : do 30.9.1018.

Usnesení z 39. jednání OV Radobyčice dne 29.8.2018

Usnesení č. 129/2018

schvaluje 

navržený program 39. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 130/2018

schvaluje 

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 39. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 131/2018

ukládá předsedovi OV

projednat vyčištění horské vpusti a propustku pod komunikací v ulici K Černicím na komunikaci Černice Radobyčice – Podhájí a stanovení harmonogramu jejího čistění.

Usnesení č. 132/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit odpověď ÚMO P3 na dotaz OV, zda a jakým způsobem byl řešen podnět MP na neoprávněný zábor veřejného prostranství p. Jaroslavem Sládkem, bytem Plzeň, Višňová 221/15.

Usnesení č. 133/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením MO P3 nedoručování „Trojky“ v některých částech Radobyčic.

Usnesení č. 134/2018

ukládá předsedovi OV

navázat kontakt s p. Hřebeckým za účelem řešení špatného stavu okolí objektu bývalé samoobsluhy, dnes objektu sloužícímu k podnikání (padající omítka, schody, zábradlí).

Usnesení č. 135/2018

bere na vědomí

akci TJ Sokol- Radobyčice, „Radobyčické STOPO-HRANÍ“, konané dne 15.9.2018 od 15.00 hodin.

Usnesení z 38. jednání OV Radobyčice dne 27.6.2018                                    

Usnesení č. 122/2018

schvaluje  

navržený program 38. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 123/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 38. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 124/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s hlavním stavbyvedoucím a stavebním dozorem stížnost p. Průchy na špatný sklon vozovky ve Vilové ulici. 
 
Usnesení č. 125/2018

ukládá předsedovi OV

požádat o zařazení opravy ulic K Černicím a Do Luk do plánu investic. Požádat o jejich provizorní opravu dosypáním.
 
Usnesení č. 126/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit prořezání náletů v prostoru křižovatky u mostu z důvodu špatného výhledu při vyjíždění z části obce Podhájí. Projednat i návrh občanů na zvážení instalace zrcadla.
 
Usnesení č. 127/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s odpovědnými orgány návrh na zvážení bezpečnostního opatření ochrany chodců v Podhájí dle přiloženého mapového podkladu.
 
Usnesení č. 128/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit odstranění stromu v ulici K Černicím, který je podemletý s obnaženými kořeny a hrozí jeho pád. 

Usnesení z 37. jednání OV Radobyčice dne 30.5.2018

Usnesení č. 117/2018

schvaluje

navržený program 37. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 118/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 37. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 119/2018

OV souhlasí

s pojmenováním ulice v Radobyčicích – Podhájí dle mapového podkladu „Mezi Duby“.

Usnesení č. 120/2018

bere na vědomí

informaci o předpokládaném opětném zajíždění pojízdné prodejny do Radobyčic od měsíce října se stejným sortimentem jako v minulosti.

Usnesení č. 121/2018

bere na vědomí

informaci o konání akce „Putování za pohádkou 2018“ dne 16.6.2018.

Usnesení z 36. jednání OV Radobyčice dne 25.4.2018:

Usnesení č. 112/2018

schvaluje  

navržený program 36. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 113/2018

schvaluje  

pí Jitku Vaštovou zapisovatelkou 36. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu. 
 
Usnesení č. 114/2018

ukládá předsedovi OV 

dle nových poznatků předložených paní Langovou na jednání OV, prověřit skutečné zatřídění komunikace Radobyčická cesta. V případě, že by se opravdu jednalo o místní komunikaci, pak platí na značením neupravených křižovatkách přednost zprava, tj. při výjezdu na komunikaci K Doudlevcům by vozidla přijíždějící od Radobyčic dávala přednost vozidlům vyjíždějícím z Radobyčické cesty (viz. přiložené foto), což by zcela jistě vedlo k řadě kolizních situací.

Usnesení č. 115/2018

ukládá předsedovi OV 

Z důvodu umísťování předškolních dětí z Radobyčic do vzdálených mateřských škol v Plzni, prověřit možnosti zřízení mateřské školy na pozemku p. č. 181 v k. ú. Radobyčice. Jedná se zejména o prověření z hlediska dispozice a splnění předepsaných stavebně technických parametrů a zákonných požadavků. 
 
Usnesení č. 116/2018

ukládá předsedovi OV 

V souvislosti s podpovrchovým uložením rozvodů el. energie byly demontovány komponenty starého veřejného rozhlasu. Bohužel dle zjištění nové zařízení zcela nepokrývá území obce, zejména v části Dlážděné ulice. OV žádá o revizi umístění reproduktorů veřejného rozhlasu a doplnění v částech, které nejsou po demontování starých reproduktorů dostatečně prokryty.
 
Informace pro občany:

TJ Sokol Radobyčice zve na Čarodějnickou májku, která se koná 30. 4. 2018 v areálu TJ Sokol Radobyčice.
Spolek Staročeská LiRa zve na Staročeské máje, které se v obci konají 26. 5. 2018. V 7:00 sraz účastníků na zvaní v obci na mostě přes Úhlavu, 15:00 vychází z Podhájí krojovaný průvod obcí, v areálu TJ Sokol Radobyčice 16:00 divadelní představení a tanec Česká Beseda, 19:30 večerní zábava.

Usnesení z 35. jednání OV Radobyčice dne 28.3.2018                                    

Usnesení č. 99/2018

schvaluje  

navržený program 35. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 100/2018

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 35. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 101/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit účast pracovníka SVS MP odpovědného za probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na jednání OV dne 25.4.2018.
 
Usnesení č. 102/2018

ukládá

pí Dolejší zajistit předání stížnosti občanů na probíhající rekonstrukci Zářivé ulice na SVS MP a ÚMO P3.
 
Usnesení č. 103/2018

ukládá

členům OV na jednání OV dne 25.4.2018 předložit návrhy na výsadbu zeleně v obci na pozemcích v majetku města. 
 
Usnesení č. 104/2018

ukládá

předsedovi OV prověřit v jakém rozsahu a pro jaká vozidla je plánována objížďka při rekonstrukci Dlážděné ulice.
 
Usnesení č. 105/2018

schvaluje

pojmenování ulic v nové obytné zóně Radobyčice – západ v Plzni:

U Křižovatky – na předložené mapě žlutě označená komunikace,

V Domkách – na předložené mapě modře označená komunikace,

Řadová – na předložené mapě červeně označená komunikace,

Tisová – na předložené mapě zeleně označená komunikace.
 
Usnesení č. 106/2018

ukládá pí Dolejší

po obdržení informace od prodejce pojízdné prodejny Mirošovských uzenin v obci informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky o nové prodejní době. 

Usnesení č. 107/2018

ukládá předsedovi OV

projednat zpracování a projednání projektu „Rekonstrukce Radobyčická náves“ s OV a občany, zařazení této rekonstrukce i rekonstrukce ulice K Černicím do zásobárny projektů SVS MP nebo Odboru investic MMP. 
 
Usnesení č. 108/2018

OV žádá

o zařazení projektu dobudování infrastruktury v lokalitě Valík do projektů města Plzně. Zároveň žádá o zpracování studie možnosti realizace.
 
Usnesení č. 109/2018

ukládá předsedovi OV

zabezpečit předložení  projektové dokumentace rekonstrukce ulice K Doudlevcům (včetně výstavby OK - konkrétně objektu SO801 – Vegetační úprava) i Dlážděné ulice OV. Projednat i vypracování studie komplexní úpravy veřejného prostoru Dlážděné ulice.  

Usnesení č. 110/2018

OV žádá

zachovat omezení vjezdu nákladních vozidel nad 7,5 tuny i po dokončení rekonstrukce Dlážděné ulice. Zajištění instalace tohoto omezujícího dopravního značení.  

Usnesení č. 111/2018

OV bere na vědomí

informaci o zajištění průchodnosti ulic v rekonstrukci v souvislosti s konáním Staročeských májů Radobyčice 2018.
 

Usnesení z 34. jednání OV Radobyčice dne 28.2.2018

Usnesení č. 91/2018

schvaluje

navržený program 34. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 92/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 34. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 93/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit možnosti dobudování infrastruktury v lokalitě „Valík“.

Usnesení č. 94/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví a odstraněných uschlých stromů v ulici Pod Valíkem.

Usnesení č. 95/2018

ukládá předsedovi OV

na SVS MP zaurgovat vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím.

Usnesení č. 96/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit ještě další možnosti zajištění odpočívadla u cyklostezky směrem k Hradišti, která je Plzeňany velmi využívaná.

Usnesení č. 97/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu vodorovného značení přechodu pro chodce v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 98/2018

ukládá předsedovi OV

prověřit, zda občany Radobyčic nově navrhovaný pozemek na umístění sběrného dvora v obci je v majetku města a technicky způsobilý pro umístění kontejnerů.

Usnesení z 33. jednání OV Radobyčice dne 31.1.2018

Usnesení č. 80/2018

schvaluje

navržený program 33. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 81/2018

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 33. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 82/2018

schvaluje

zrušení úředních dnů ÚMO P3 v Radobyčicích z důvodu nulového zájmu občanů.

Usnesení č. 83/2018

bere na vědomí

informaci o zahájení vytyčovacích a geodetických prací v obci Koterov a Radobyčice na akci zpřesňování kabelových tras pro ČEZ ČR.

Usnesení č. 84/2018

bere na vědomí

informaci o harmonogramu otevření nově zřízeného trvalého sběrného dvora v prostoru za mostem v Podhájí, jeho fungování.

Usnesení č. 85/2018

ukládá předsedovi OV

požádat SVS MP o zajištění sjízdnosti vozovky k rodinným domkům v lese v Podhájí.

Usnesení č. 86/2018

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením obvodního oddělení MP provádění kontrol povoleného vjezdu nákladních vozidel do obce.

Usnesení č. 87/2018

ukládá předsedovi OV

připravit pro občany informace o tom, jaký odpad bude v nově otevřeném sběrném dvoře od občanů přijímán.

Usnesení č. 88/2018

ukládá předsedovi OV

zajistit prořezání větví stromu u bývalé kapličky za mostem v Podhájí (GPS souřadnice….).

Usnesení č. 89/2018

ukládá předsedovi OV

ověřit termín realizace výstavby cyklostezky do Hradiště.

Usnesení č. 90/2018

ukládá předsedovi OV

projednat možnost účasti člena OV Radobyčice, nebo jím pověřeného občana, na kontrolním dnu výstavby kruhové křižovatky v obci.

 

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2017:

Usnesení z 32. jednání OV Radobyčice dne 13.12.2017

Usnesení č. 76/2017

schvaluje

navržený program 32. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 77/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 32. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 78/2017

schvaluje

předložený návrh termínů zasedání Osadního výboru Radobyčice v roce 2018 – viz příloha zápisu.

Usnesení č. 79/2017

bere na vědomí

informaci o akci Staročeské LiRy „Zpívání koled u rozsvíceného stromečku“ na Radobyčické návsi dne 24.12.2017 od 16.00 hodin. Občerstvení je pořadatelem zajištěno. Betlémské světlo si budou moci účastníci akce odnést domů na přinesených svíčkách.

Usnesení z 31. jednání OV Radobyčice dne 29.11.2017                                 

Usnesení č. 66/2017

schvaluje  

navržený program 31. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 67/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 31. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou  ověřovatelkou zápisu. 

Usnesení č. 68/2017

ukládá předsedovi OV

v rámci opravy Dlážděné ulice zajistit i opravu kanálu před domem Dlážděná 16.

Usnesení č. 69/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na RMO P3 možnost instalace odpočívadla u cyklostezky vedoucí k Hradišti z finančních prostředků ÚMO P3.

Usnesení č. 70/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje možnost osazení červených patníků k označení výjezdu vozidel od rodinných domů na Malé Homolce na hlavní silnici (viz mapka).

Usnesení č. 71/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit na ÚMO P3 opravu polámaných vzpěr po vichřici u nově vysazených stromků v ulici Zúžená.

Usnesení č. 72/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit udělování povolení vjezdu nákladních vozidel do obce ÚMO P3, počet vydaných povolení. Zjistit možnost objízdných tras pro vozidla vozící štěrk z lomu v Liticích. 

Usnesení č. 73/2017

bere na vědomí

informaci předsedy OV o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Usnesení č. 74/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit včasnou informovanost občanů Radobyčic o změnách v zajištění odvozu objemného odpadu a bio odpadu s účinností od 1.1.2018.

Usnesení č. 75/2017

bere na vědomí

informaci o akci Staročeské LiRy „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 3.12.2017 od 17.00 hodin na Radobyčické návsi.

Usnesení z 30. jednání OV Radobyčice dne 25.10.2017                    

Usnesení č. 59/2017

schvaluje  

navržený program 30. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 60/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 30. jednání OV Radobyčice, p. Miroslava Pitule ověřovatelem zápisu. 

Usnesení č. 61/2017

bere na vědomí 

informaci předsedy OV o termínu realizace přechodu a dělícího ostrůvku v Podhájí -  rok 2019.

Usnesení č. 62/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prodloužení provizorního chodníku v Litické ulici dle požadavku obyvatel.

Usnesení č. 63/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit osazení chybějícího „hrnečku“  na  vodovodní  přípojku v prostorách křižovatky ulic

Dlážděná - Zářivá (proti nemovitosti Dlážděná 21).

Usnesení č. 64/2017

ukládá předsedovi OV

zabezpečit otočení radaru na komunikaci v Podhájí správným směrem – měření směru jízdy od Černic.

Usnesení č. 65/2017

ukládá předsedovi OV

projednat posekání trávy v příkopech z Radobyčic do Litic z důvodu zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy.

Usnesení z 29. jednání OV Radobyčice dne 27.9.2017     

Usnesení č. 50/2017

schvaluje  

navržený program 29. jednání OV Radobyčice.
 
Usnesení č. 51/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 29. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 52/2017

bere na vědomí 

informaci o připravovaném 6. ročníku akce pro celou rodinu „Drakiáda“ a o připravovaném „Vánočním charitativním jarmarku v Radobyčicích“.   Usnesení č. 53/2017 bere na vědomí  informaci předsedy OV o „ Zásadách poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3“.
 
Usnesení č. 54/2017

ukládá předsedovi OV     

prověřit plán opravy horní části Dlážděné ulice. 
 
Usnesení č. 55/2017

ukládá předsedovi OV     

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit efektivnější ochranu oken budovy před hnízděním vlaštovek.
 
Usnesení č. 56/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit plán omezení dopravy v Radobyčicích po dobu rekonstrukce Dlážděné ulice. OV žádá při stanovení objízdných tras v obci zohlednit průjezd pouze vozidel MHD a obyvatel přilehlých nemovitostí.
 
Usnesení č. 57/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit možnost úpravy křižovatky Štefánikova k Černicím tak, aby na ni bylo možné umístit OV doporučované dopravní značení.
 
Usnesení č. 58/2017

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání vegetace podél cyklistické stezky Radobyčice – Hradiště. Zaurgovat instalaci odpočívadla u této stezky dle návrhu OV.

Usnesení z 28. jednání OV Radobyčice dne 30.8.2017                               

Usnesení č. 45/2017

schvaluje  

navržený program 28. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 46/2017

schvaluje  

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 28. jednání OV Radobyčice, p. Jiřího Wegera ověřitelem zápisu. 

Usnesení č. 47/2017

bere na vědomí bez připomínek

návrh „Územní studie Plzeň, Radobyčice“ ve znění předloženém OV Radobyčice k projednání dne 30.8.2017.

Usnesení č. 48/2017

bere na vědomí bez připomínek

návrh na řešení dopravní situace v ulici V Podhájí vzniklý na jednání na místě dne 15.8.2017 za přítomnosti zástupců příslušných organizací.

Usnesení č. 49/2017

ukládá předsedovi OV

prověřit dodržování termínu stavebních prací v ulici K Doudlevcům, zjistit plánovaný termín dokončení stavby. Opětovně ověřit možnost řešení negativní dopravní situace v lokalitě umístěním dopravního značení s omezením rychlosti jízdy vozidel.

● Usnesení z 27. jednání OV Radobyčice dne 28.6.2017

Usnesení č. 41/2017
schvaluje

navržený program 27. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 42/2017
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 27. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřitelem zápisu.

Usnesení č. 43/2017
navrhuje

jmenovat kronikářkou obce Radobyčice Mgr. Markétu Jandíkovou, bytem Plzeň, ...

Usnesení č. 44/2017
ukládá předsedovi OV

zajistit konání místního šetření SVS MP a předsedy OV v Radobyčicích za účelem odstranění přetrvávajících problémů s vyčištěním příkopu a propustku v ulici K Černicím, odstranění nánosu posypového materiálu na vnější straně zatáčky.

Usnesení z 26. jednání OV Radobyčice dne 31.5.2017

Usnesení č. 35/2017

schvaluje

navržený program 26. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 36/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 26. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 37/2017

OV žádá

o zachování omezení transitu nákladní dopravy přes obec Radobyčice ve stávajícím rozsahu i po rekonstrukci Dlážděné ulice.

Usnesení č. 38/2017

navrhuje

vyhovět žádosti občanů ulice U Pole na řešení dopravně bezpečnostní situace v této ulici za pomoci zpomalovacích prvků, včetně příslušného dopravního značení, v souladu s předloženým návrhem.

Usnesení č. 39/2017

ukládá předsedovi OV

projednat na SVS MP žádost obyvatel ulice U Pole na instalaci zpomalovacích prvků z důvodu řešení dopravně bezpečnostní situace v této ulici. Informovat SVS MP o stanovisku OV.

Usnesení č. 40/2017

ukládá členům OV

snažit se vytipovat vhodného občana Radobyčic na vedení kroniky obce.

Usnesení z 25. jednání OV Radobyčice dne 26.4.2017

Usnesení č. 26/2017

schvaluje

navržený program 25. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 27/2017

schvaluje

pí Jitku Vaštovou zapisovatelkou 25. jednání OV Radobyčice, pí Vlastu Dolejší ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 28/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit vyčištění příkopu od odpadu u silnice při výjezdu z Radobyčic směrem na Litice.

Usnesení č. 29/2017

ukládá předsedovi OV

zařídit obnovení vodorovného značení přechodu pro chodce na ul. Dlážděná 22. A dále zvýraznit reflexním orámováním svislou dopravní značku na tomtéž přechodu pro chodce v obou směrech.

Usnesení č. 30/2017

ukládá předsedovi OV

projednat přítomnost strážníka u zastávek Radobyčice při odjezdu dětí ranním školním autobusem.

Usnesení č. 31/2017

ukládá předsedovi OV

projednat kontrolu projíždějících nákladních automobilů v ulici Dlážděná. Dodržování výjimky vjezdu.

Usnesení č. 32/2017

ukládá předsedovi OV

zařídit obnovení výsadby v ul. Zúžená 2 suchých stromů.

Usnesení č. 33/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit jarní úklid posypového materiálu v Podhájí.

Usnesení č. 34/2017

OV bere na vědomí

změnu provozovatel sběrného dvora v ul. E. Beneše. Od 1. 6. bude nový provozovatel a to společnost Čistá Plzeň, s.r.o. Bude prodloužena otevírací doba o víkendech.

Usnesení z 24. jednání OV Radobyčice dne 29.3.2017

Usnesení č. 16/2017

schvaluje

navržený program 24. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 17/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 24. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 18/2017

ukládá předsedovi OV

projednat odstranění uschlých větví na stromech v Podhájí z důvodu hrozícího nebezpečí úrazu.

Usnesení č. 19/2017

ukládá předsedovi OV

projednat vybudování přístřešku na zastávce autobusu MHD č. 32 Rozcestí Podhájí v rámci její chystané rekonstrukce. Dále projednat možnost prodloužení přístupové rampy o 2-3 metry z důvodu snížení sklonu a zvýšení bezpečnosti.

Usnesení č. 20/2017

ukládá předsedovi OV

ověřit termín rekonstrukce ulice Chatová a zastávky autobusu MHD č. 32 Rozcestí Podhájí.

Usnesení č. 21/2017

ukládá předsedovi OV

na RMO P3 uplatnit připomínky občanů a OV k návrhu daně z nemovitostí na rok 2018.

Usnesení č. 22/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit umístění cedule „ Zákaz skládky, prostor je monitorován“ k rybníčku při vozovce do Doudlevec.

Usnesení č. 23/2017

ukládá předsedovi OV

zajistit opravu poškozeného prkna na lavičce na hřišti na návsi a odstranění poškozené lavičky v ulici V Podhájí.

Usnesení č. 24/2017

OV bere na vědomí

změnu stanoviště velkokapacitního kontejneru na Výsluní na rozcestí ulic Zimní – Říjnová.

Usnesení č. 25/2017

ukládá předsedovi OV

projednat návrh strážníka MP, p. Michala Matase, na změnu dopravního značení v obci – viz přiložený náčrt.

Usnesení z 23. jednání OV Radobyčice dne 22.2.2017

Usnesení č. 8/2017

schvaluje

navržený program 23. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 9/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 23. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 10/2017

ukládá předsedovi OV

projednat s vedením MO P3 opětné prověření možnosti zřízení MŠ v Radobyčicích, popř. ZŠ, v areálu bývalé školy v Radobyčicích, s ohledem na novou výstavbu v obci.

Usnesení č. 11/2017

ukládá předsedovi OV

projednat odstranění nánosu štěrku na krajnici v ulici K Černicím - viz foto. Dále projednat vyčištění kanálů v Dlážděné ulici od zimního posypu.

Usnesení č. 12/2017

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání zeleně v ulici k Černicím, která omezuje průjezd vozidel IZS a firmy Čistá Plzeň.

Usnesení č. 13/2017

ukládá předsedovi OV

projednat umístění dopravních značek :

v ulici K Černicím „Jednosměrná ulice“ ve směru od mostu k Černicím,

v ulici V Podhájí svislé i vodorovné značení „Zákaz zastavení“ v blízkosti dětského hřiště.

Usnesení č. 14/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit odstranění přerůstající zeleně do chodníku směrem na náves a natření celého dřevěného hrazení.

Usnesení č. 15/2017

ukládá předsedovi OV

dle požadavku ÚMO P3 zajistit upřesnění termínu „odpočívadlo“ a zákresu jeho přesného umístění na cestě k Hradišti. Požadavek OV předat SVS MP, která má tuto lokalitu dle informace ÚMO P3 v kompetenci.

Usnesení z 22. jednání OV Radobyčice dne 25.1.2017

Usnesení č. 1/2017

schvaluje

navržený program 22. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 2/2017

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 22. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 3/2017

ukládá předsedovi OV

usilovat ve spolupráci se SVS MP o zařazení instalace provizorního chodníku v ulici Litická do plánu investic na rok 2017. Průběžně informovat členy OV o aktuální situaci.

Usnesení č. 4/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci se SVS MP zajistit výspravu vozovek v obci po zimě.

Usnesení č. 5/2017

ukládá předsedovi OV

projednat možnost zřízení odpočívadla u křížku při cestě do Hradiště.

Usnesení č. 6/2017

ukládá předsedovi OV

projednat umístění dalších laviček u dětského hřiště v Podhájí a na návsi. Ověřit plnění příslibu doplnění dalších herních prvků na dětská hřiště.

Usnesení č. 7/2017

ukládá předsedovi OV

ve spolupráci s ÚMO P3 zajistit provedení bezpečnostních průřezů stromů u dětského hřiště v Podhájí a na návsi. Zajistit radikální prořezávku keřového podrostového patra zeleně u chodníku před a za mostem přes řeku Úhlavu.

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2016:

Usnesení z 21. jednání OV Radobyčice dne 21.12.2016

Usnesení č. 59/2016

schvaluje

navržený program 21. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 60/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 21. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 61/2016

doporučuje

vyhovět žádosti p. Jiřího Nováka o prodloužení doby zvláštního užívání veřejného prostranství na návsi v Radobyčicích za účelem umístění pojízdné prodejny na období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Usnesení č. 62/2016

ukládá členům OV

připravit na lednové jednání OV návrhy na drobné investiční akce v obci v roce 2017 na základě podnětů občanů i vlastních zjištění.

Usnesení z 20. jednání OV Radobyčice dne 30.11.2016

Usnesení č. 54/2016

schvaluje

navržený program 20. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 55/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 20. jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 56/2016

schvaluje

předložený návrh termínů jednání OV Radobyčice v roce 2017.

Jednání se budou konat dne:

25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 20.12. - vždy od 17.30 hodin v budově Městského obvodu Plzeň 3, Radobyčická náves 77/2.

Usnesení č. 57/2016

OV nesouhlasí

se začleněním zástupců lokality Výsluní do OV Radobyčice.

Usnesení č. 58/2016,

ukládá předsedovi OV

ověřit jak pokračují přípravy na uložení elektrického vedení do země v obci.

Usnesení z 19. jednání OV Radobyčice dne 26.10.2016

Usnesení č. 49/2016

schvaluje

navržený program 19. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 50/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 19. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 51/2016

ukládá předsedovi OV

projednat doplnění vodorovného značení na krajnici v úseku Tyršův most – Radobyčice.

Usnesení č. 52/2016

ukládá předsedovi OV

projednat výspravu vozovek v obci před zimním obdobím.

Usnesení č. 53/2016

ukládá předsedovi OV

projednat zaštěrkování spojovací ulice dle předloženého nákresu.

Usnesení z 18. jednání OV Radobyčice dne 21.9.2016

Usnesení č. 39/2016

schvaluje

navržený program 18. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 40/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 18. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 41/2016

ukládá předsedovi OV

prověřit termín rekonstrukce ulice K Doudlevcům a případné instalace provizorního osvětlení.

Usnesení č. 42/2016

ukládá předsedovi OV

projednat instalaci prodyšné sítě na pískoviště, instalaci dalších herních prvků na dětská hřiště, oplocení hřiště v Podhájí.

Usnesení č. 43/2016,

ukládá předsedovi OV

projednat poskytnutí služební místnosti v Radobyčicích pro potřeby okrskového strážníka.

Usnesení č. 44/2016

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání stromů v ulici V Podhájí.

Usnesení č. 45/2016

ukládá předsedovi OV

projednat odstranění vlaštovčích hnízd z nové fasády objektu, její očištění a zabezpečení proti dalšímu zahnízdění.

Usnesení č. 46/2016

ukládá předsedovi OV

projednat možnost přidělení průkazek pro členy OV Radobyčice.

Usnesení č. 46/2016

ukládá předsedovi OV

zaurgovat vyčištění propustku.

Usnesení č. 47/2016

bere na vědomí

informaci velitele služebny MP Plzeň – Bory o restartování projektu „Bezpečné město“ a ustanovení okrskového strážníka pro Radobyčice a Litice p. Matase.

Usnesení z 17. jednání OV Radobyčice dne 31.8.2016

Usnesení č. 33/2016
schvaluje
navržený program 17. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 34/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 17. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 35/2016
ukládá předsedovi OV
projednat možnost změny distribuce „Trojky“ dle návrhu členů OV.

Usnesení č. 36/2016
ukládá předsedovi OV
při optimalizaci svozu bioodpadu v obci zohlednit požadavky občanů Radobyčic.

Usnesení č. 37/2016
ukládá předsedovi OV
projednat z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí možnost ohrazení dětského hřiště na návsi a v Podhájí nízkým plotem.

Usnesení č. 38/2016
OV žádá
vznik bezplatné veřejné plochy po rekonstrukci vývěsky ve Sportovní ulici.

Usnesení z 16. jednání OV Radobyčice dne 29.6.2016

Usnesení č. 27/2016
schvaluje
navržený program 16. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 28/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 16. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 29/2016
ukládá předsedovi OV
zjistit aktuální stav přípravy a plán realizace investiční akce „Radobyčice – OK III/180 32, Dlážděná 2. etapa, Litická“.

Usnesení č. 30/2016
ukládá předsedovi OV
zajistit opakované vyčištění příkopu a propustku v ulici K Černicím včetně odstranění nánosu posypového materiálu na druhé straně vozovky.

Usnesení č. 31/2016
žádá
o výměnu vývěsky ve Sportovní ulici, která je ve špatném technickém stavu.

Usnesení č. 32/2016
žádá
o věnování větší péče zásahům při úpravě zeleně v obci, zejména pak omezení zbytných zásahů do soukromé zeleně a provedení průřezu větví stromů u mostu.

Usnesení z 15. jednání OV Radobyčice dne 25.5.2016

Usnesení č. 20/2016
schvaluje
navržený program 15. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 21/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 15. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 22/2016
ukládá předsedovi OV
sledovat realizaci umístění herních prvků v části obce Podhájí dle příslibu ODŽP ÚMO P3.

Usnesení č. 23/2016
bere na vědomí
informaci strážnice MP o její činnosti, včetně telefonického kontaktu – č.t. 378036940.

Usnesení č. 24/2016
OV doporučuje přehodnotit koeficient pro výpočet daně z nemovitosti na rok 2017. Rovněž žádá o zdůvodnění výše koeficientu 4,5 pro Radobyčice - oproti maximálnímu koeficientu 3,5 pro Černice a Litice.

Usnesení č. 25/2016
ukládá pí Vaštové
informovat občany Radobyčic o „Novém plánu přistavování velkokapacitních kontejnerů platném od 1.6.2016“ prostřednictvím veřejného rozhlasu.

Usnesení č. 26/2016
OV souhlasí
s umístěním pojízdné prodejny na návsi v obci v souladu s předloženými podklady.

Usnesení ze 14. jednání OV Radobyčice dne 27.4.2016 (došlo k přečíslování jednání OV)

Usnesení č. 15/2016
schvaluje
navržený program 4. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 16/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 4. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 17/2016
OV žádá o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyl k odstraňování následků lokální povodně v obci přizván SDH Radobyčice. Dále žádá o zajištění zlepšení komunikace v rámci integrovaného záchranného systému.

Usnesení č. 18/2016
ukládá předsedovi OV
projednat možnost vybudování menšího dětského hřiště v části obce Podhájí.

Usnesení č. 19/2016
ukládá předsedovi OV
projednat prověření průchodnosti a kapacity propustku pod silnicí v Podhájí.

Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 30.3.2016

Usnesení č. 9/2016
schvaluje
navržený program 3. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 10/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 3. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 11/2016
ukládá členům OV
s ohledem na přípravu rozpočtu znovu projednat v měsíci srpnu případnou instalaci provizorního veřejného osvětlení v lokalitě Malá Homolka na stávající sloupy z důvodu zajištění bezpečnosti chodců.

Usnesení č. 12/2016
ukládá předsedovi OV
projednat možnost instalace měřičů rychlosti na solární energii na samostatné sloupy na vjezdech do Radobyčic ze směru Útušice a Litice.

Usnesení č. 13/2016
ukládá p. Pitulemu
sledovat, zda ve druhém čtvrtletí letošního roku bude SVS MP dle příslibu zajištěna instalace provizorního chodníku (položením panelů) v ulici K Liticím dle požadavku OV.

Usnesení č. 14/2016
ukládá p. Novákovi
sledovat, zda v měsíci dubnu až květnu letošního roku bude provedeno dle požadavku OV zpevnění vozovky ve Slunné ulici (v prostoru mezi ulicí Nad Strání a dnes již zpevněnou částí Slunné ulice) dosypáním výtluků.

Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 24.2.2016

Usnesení č. 5/2016
schvaluje
navržený program 2. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 6/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 2. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 7/2016
ukládá předsedovi OV
zajistit úklid v prostorách zastávek MHD č. 32 V Zahradách.

Usnesení č. 8/2016
ukládá pí Vaštové
ověřit informace o p. Jaroslavu Pechmanovi pro potřeby MO P3.

Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 27.1.2016

Usnesení č. 1/2016
schvaluje
navržený program 1. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 2/2016
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 1. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 3/2016
ukládá předsedovi OV
projednat úklid psích exkrementů ve vytipovaných lokalitách v Radobyčicích, možnost umístění držáků se sáčky na psí výkaly a sběrných košů na použité sáčky.

Usnesení č. 4/2016
ukládá předsedovi OV
projednat požadavek občanů z nové zástavby v Radobyčicích na zpevnění vozovky ve Slunné ulici (v prostoru mezi ulicí Nad Strání a dnes již zpevněnou částí Slunné ulice).

USNESENÍ OSADNÍHO VÝBORU - rok 2015:

Usnesení z 10. jednání OV Radobyčice dne 16.12. 2015

Usnesení č. 81/2015
schvaluje

navržený program 10. jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 82/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 10. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 83/2015
schvaluje

navržený plán jednání OV Radobyčice na rok 2016.

Usnesení č. 84/2015
ukládá předsedovi OV

prověřit možnost instalace veřejného osvětlení ve Slunné ulici (blíže nové zástavbě).

Usnesení č. 85/2015
ukládá předsedovi OV

projednat opravu památníku „Padlým hrdinům" v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 86/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnost zbudování zábrany vjezdu k rybníčku u vozovky z Doudlevec do Radobyčic za účelem zamezení vzniku černých skládek.

Usnesení č. 87/2015
ukládá předsedovi OV

projednat zpevnění cesty na Radobyčické návsi mezi objektem využívaným SDH Radobyčice a nemovitostí č.p. 20 – viz přiložený nákres.

Usnesení z 9. jednání OV Radobyčice dne 25.11. 2015

Usnesení č. 76/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit možnost snížení max. povolené rychlosti v lokalitě Malá Homolka na ulici K Doudlevcům a dále případnou instalaci veřejného osvětlení na stávající sloupy z důvodu zvýšení bezpečnosti pro chodce.

Usnesení č. 77/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit možnost instalace zařízení měření rychlosti za účelem dodržování max. povolené rychlosti na vjezdech do Radobyčic ze směru Útušice a Litice. Dále zajistit častější kontroly dodržování rychlosti MP a PČR.

Usnesení č. 78/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit možnost instalace provizorního chodníku např. panely v ulici K Liticím.

Usnesení č. 79/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit informace, jakým způsobem bude řešeno veřejné osvětlení a místní rozhlas po realizaci uložení elektrického vedení do země.

Usnesení č. 80/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit úklid odpadu z příkopů u ulice K Liticím

Usnesení z 8. jednání OV Radobyčice dne 21.10. 2015

Usnesení č. 72/2015
schvaluje

navržený program osmého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 73/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 74/2015
ukládá pí Dolejší

prošetřit stížnosti občanů na neoprávněné vypouštění splašků z cisterny do povrchové kanalizace na návsi. Na příštím jednání OV podat informaci.

Usnesení č. 75/2015
OV souhlasí

s umístěním informační tabule s mapou a místopisem Radobyčic na středovou část Radobyčické návsi v souladu s návrhem, který OV obdržel dne 21.10.2015.

Usnesení ze 7. jednání OV Radobyčice dne 30. 9. 2015

Usnesení č. 67/2015
schvaluje
navržený program sedmého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 68/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 69/2015
ukládá předsedovi OV
projednat opravu poškozené lavičky v Jabloňové ulici a instalaci laviček v nové zástavbě (roh Zúžené ulice a ulice Nad Strání.

Usnesení č. 70/2015
ukládá pí Langové
sledovat umístění kontejnerů na třídění odpad v oblasti Malé Homolky.

Usnesení č. 71/2015
OV souhlasí
s odstraněním tújí u pomníku padlých s ohledem na jejich špatný stav a jejich nahrazení mladými keři.

Usnesení ze 6. jednání OV Radobyčice dne 26.08.2015

Usnesení č. 59/2015
schvaluje
navržený program šestého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 60/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pana Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 61/2015
ukládá pí Dolejší a pí Vaštové

informovat občany prostřednictvím vývěsní skříňky a veřejného rozhlasu o umístění jejich popelnic dne 31.8.2015 na volně přístupné místo z důvodu jejich označení kulatými samolepkami.

Usnesení č. 62/2015
ukládá předsedovi OV

ověřit distribuci „Trojky" občanům Radobyčic.

Usnesení č. 63/2015
ukládá členům OV

sledovat dle vzneseného požadavku vyčištění ucpaných kanálů na vozovkách.

Usnesení č. 64/2015
ukládá předsedovi OV

projednat dosypání vyjetých kolejí ve Vilové ulici.

Usnesení č. 65/2015
ukládá předsedovi OV

ověřit informace k plánu rekonstrukce budovy Radobyčická náves 77/2 (včetně zateplení).

Usnesení č. 66/2015
předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prořezání keřů v celé obci, včetně náletů dřevin, prořezání stromů. Dále zajistit posekání příkopu v ulici K Liticím.

Usnesení z 5. jednání OV Radobyčice dne 24.06.2015

Usnesení č. 47/2015
schvaluje
navržený program pátého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 48/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 49/2015
ukládá předsedovi OV
projednat možnost vyznačení přechodu pro chodce v ulici Dlážděná a k Doudlevcům u zastávky MHD linky č. 32 Radobyčice.

Usnesení č. 50/2015
ukládá předsedovi OV
sledovat situaci při přípravě realizace oprav komunikací v Radobyčicích a případně ve spolupráci se SVSMP připravit dopis pro občany Radobyčic s informací o možnostech připojení na vodovodní a kanalizační řád po realizaci rekonstrukce vozovek v obci.

Usnesení č. 51/2015
OV trvá
na zřízení vývěsní skříňky u zastávky MHD č. 32 V Zahradách, jelikož celé území Malé Homolky se nachází v katastrálním území Radobyčice. Navrhuje skříňku velikosti 8xA4 umístěnou vpravo při čelním pohledu na přístřešek MHD.

Usnesení č. 52/2015
ukládá předsedovi OV
projednat odstranění závad na informačním nosiči SVSMP „Naučné stezky údolí Úhlavy" umístěném u křižovatky Dlážděné a Zářivé ulice.

Usnesení č. 53/2015
OV navrhuje
umístění informační tabule s mapou a místopisem Radobyčic na středovou část Radobyčické návsi. Žádá o vyznačení tras cyklostezek do mapy. Doporučuje čerpat informace do mapového nosiče z internetových stránek www.plzen-radobycice.cz a navrhuje k uvedení na mapovém nosiči významné informace o Radobyčicích dle přílohy zápisu. Dále OV žádá o předložení konečného mapového podkladu ke schválení.

Usnesení č. 54/2015
ukládá pí Langové
prověřit možnost umístění kontejnerů na separovaný odpad v oblasti Malé Homolky. Na příštím jednání OV předložit návrhy.

Usnesení č. 55/2015
předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 zvýšení pozornosti na udržování čistoty v okolí velkokapacitního kontejneru v ulici K Doudlevcům.

Usnesení č. 56/2015
ukládá předsedovi OV
projednat vyčištění příkopu a odvodnění pod kopcem v ulici K Černicím a jeho zprovoznění, odstranění nánosů posypového materiálu z obou okrajů vozovky.

Usnesení č. 57/2015
ukládá předsedovi OV
projednat zajištění opravy a uvedení do původního stavu překopu ulice V Podhájí při křižovatce s Kruhovou ulicí.

Usnesení č. 58/2015
ukládá předsedovi OV
projednat vymalování velké zasedací místnosti ve spolupráci se SDH Radobyčice.

Usnesení z 4. jednání OV Radobyčice dne 27.05.2015

Usnesení č. 34/2015
schvaluje

navržený program čtvrtého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 35/2015
schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 36/2015
ukládá předsedovi OV

projednat na ÚMO P3 prověření četnosti sekání trávy na území Radobyčic, možnosti navýšení počtu sečí.

Usnesení č. 37/2015
ukládá předsedovi OV

prověřit možnost čerpání dotací a grantů na opravu drobných církevních památek.

Usnesení č. 38/2015
ukládá předsedovi OV

zajistit prověření technického stavu zábradlí u přístupového chodníku z Dlážděné ulice na náves a zajistit jeho opravu.

Usnesení č. 39/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnosti zřízení MŠ v Radobyčicích.

Usnesení č. 40/2015
ukládá předsedovi OV

prověřit zajištění úklidu po zimní údržbě v obci.

Usnesení č. 41/2015
ukládá členům OV

prověřit možnost změny umístění velkokapacitního kontejneru z ulice K Doudlevcům do jiné části obce. Na příštím jednání OV předložit návrhy.

Usnesení č. 42/2015
předsedovi OV ve spolupráci s pí Langovou

sledovat realizaci umístění vývěsní skříňky u zastávky autobusu MHD č. 32 V zahradách.

Usnesení č. 43/2015
ukládá pí Vaštové

sledovat realizaci přislíbených opatření ke zlepšení osvětlení ve Vilové ulici.

Usnesení č. 44/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnost instalace vývěsní skříňky TJ Sokol Radobyčice v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 45/2015
ukládá předsedovi OV

projednat možnost řešení umístění nádob na tříděný odpad již při plánování zástavby nových lokalit v obci.

Usnesení č. 46/2015
ukládá předsedovi OV

projednat prověření zvýšeného výskytu divokých prasat v okrajových částech obce a možnosti redukce jejich stavů.

Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 29.04.2015

Usnesení č. 23/2015
schvaluje
navržený program třetího jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 24/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 25/2015
bere na vědomí
i
nformaci Ing. Ondřeje Vohradského a Ing. Milana Hausdorfa ze SVSMP o investičních akcích v Plzni – Radobyčicích týkajících se rekonstrukcí ulic.

Usnesení č. 26/2015
bere na vědomí

informaci zástupců PČR Plzeň – Bory a MP Plzeň – Bory o stavu kriminality v Radobyčicích, o prováděných zásazích v obci. Dále bere na vědomí doporučení PČR a MP na zlepšení zabezpečení osobního majetku samotnými občany.

Usnesení č. 27/2015
volí

prvním místopředsedou OV Radobyčice p. Jiřího Wegera.

Usnesení č. 28/2015
schvaluje

stálým hostem OV Radobyčice pí Danielu Langovou.

Usnesení č. 29/2015
ukládá předsedovi OV

projednat požadavek občanů na zvýšení kapacity kontejnerů na tříděný odpad umístěných na návsi obce.

Usnesení č. 30/2015
bere na vědomí
informaci předsedy OV o změnách systému nakládání s komunálním odpadem od občanů.

Usnesení č. 31/2015
ukládá předsedovi OV a pí Vlastě Dolejší
zveřejnit ve vývěsních skříňkách informace o změnách systému nakládání s komunálním odpadem od občanů (odpad vznikající z činnosti fyzických osob).

Usnesení č. 32/2015
ukládá předsedovi OV
projednat možnost řešení přechodu pro chodce u zastávky MHD č. 32 Podhájí.

Usnesení č. 33/2015
ukládá předsedovi OV
rozeslat členům OV a stálým hostům schválený Jednací řád OV Radobyčice.

Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 25.3.2015

Usnesení č. 14/2015
schvaluje
navržený program jednání OV, zapisovatelku jednání pí Vlastu Dolejší a ověřovatelku zápisu pí Jitku Vaštovou.

Usnesení č. 15/2015
ukládá p. Janu Novákovi a pí Vlastě Dolejší
informovat občany dotčených nemovitostí o schůzce na změnu umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nad Strání dne 12.4.2015 v 18.00 hodin na křižovatce ulic Nad Strání – Slunná.

Usnesení č. 16/2015
ukládá předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 možnost výměny vývěsních skříněk v obci a instalaci nové vývěsní skříňky u zastávky MHD č. 32 V Zahradách.

Usnesení č. 17/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 na jednání OV dne 29.4.2015 účast Ing. Ondřeje Vohradského, vedoucího Úseku koncepce dopravního inženýrství SVSMP.

Usnesení č. 18/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit účast zástupců MP a PČR na jednání OV dne 29.4.2015 od 17.30 hod.

Usnesení č. 19/2015
schvaluje
za stálého hosta OV pí Markétu Jandíkovou.

Usnesení č. 20/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s pí Danielou Landovou zda má zájem účastnit se jednání OV Radobyčice jako stálý host.

Usnesení č. 21/2015
ukládá předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 možnost instalovat v Radobyčicích informační tabuli s mapou a místopisem.

Usnesení č. 22/2015
ukládá předsedovi OV
projednat zlepšení intenzity veřejného osvětlení v blízkosti křižovatky ulic Sportovní a Vilová.

Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 4.3.2015

Usnesení č. 1/2015
schvaluje
navržený program jednání OV, zapisovatelku jednání pí Vlastu Dolejší a ověřovatelku zápisu pí Jitku Vaštovou.

Usnesení č. 2/2015
volí
p. Wegera zastupujícím předsedou OV Radobyčice v době jeho nepřítomnosti.

Usnesení č. 3/2015
volí
pí Vlastu Dolejší členkou OV pro organizační a technické zázemí činnosti OV.

Usnesení č. 4/2015
souhlasí
s návrhem aktualizovaného Jednacího řádu Osadního výboru Radobyčice.

Usnesení č. 5/2015
ukládá
předsedovi OV navrhnout ZMO P3 ke schválení aktualizovaný Jednací řád OV Radobyčice.

Usnesení č. 6/2015
schvaluje
termíny jednání Osadního výboru Radobyčice pro rok 2015.

Usnesení č. 7/2015
ukládá p. Janu Novákovi
projednat s občany změnu umístění kontejnerů na třídění odpad v ulici Nad Strání a o jejich stanovisku informovat OV na jednání dne 25.3.2015.

Usnesení č. 8/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit na jednání OV harmonogram oprav komunikací v obci, projednat s vedením MO P3 monitorování stavu vozovek a jejich včasnou, alespoň provizorní, opravu. Zajistit informaci o rekonstrukci komunikace Tyršův most – Radobyčice.

Usnesení č. 9/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 na jednání OV dne 25.3.2015 účast projektanta plánu rekonstrukce vozovek v obci.

Usnesení č. 10/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s vedením MO P3 konání „Setkání vedení MO Plzeň 3 s občany Radobyčic".

Usnesení č. 11/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s vedením MO P3 včasnou informovanost OV o připravovaných akcích a záležitostech týkajících se Radobyčic, včetně předávání informací, které MO zveřejňuje prostřednictvím vývěsních skříněk a které se dotýkají i občanů Radobyčic.

Usnesení č. 12/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit přípravu opravy budovy Radobyčická náves 77/2.

Usnesení č. 13/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit účast zástupců MP a PČR na jednání OV.

2024  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates