Radobyčice dnes

Kruhový objedzd v Radobyčicích. 2021.

 

Radobyčice se rozkládají v katastrálním území Radobyčice a spadají do územní působnosti Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Plzeň-město. Katastrální území Radobyčice se rozkládá na 5.689.555 m2, z čehož největší podíl činí orná půda o 3.304.832 m2. Celkový počet parcel je 2.601 a počet budov 844.

Zdroj statistických údajů: Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:620122, stav ke dni 16.11.2014.

V katastrálním území Radobyčice se nachází 42 ulic, a to: Akátová, Břízová, Dlážděná, Do Luk, Do Štěnovic, Drozdová (Malá Homolka), Chatová, Jabloňová, Jahodová, K Černicím, K Doudlevcům, K Malé Homolce (Malá Homolka), K Točně, Ke Drahám, Ke Schodům, Krásná (Malá Homolka), Kruhová, Lánská, Litická, Lužní, Mezi duby, Na Mateří, Nad Strání, Nad Úhlavou, Pod Skalou, Pod Valíkem, Radobyčická náves, Řadová (nově), Slunná, Sportovní, Sýkorová (Malá Homolka), Tisová (nově), U Křižovatky (nově), U Pole, V Domkách (nově), V Podhájí, Vilová, Višňová, Vnitřní, Výhledová (Malá Homolka), Zářivá, Zúžená.

Radobyčicemi protéká řeka Úhlava, která přitéká z jihu od obce Štěnovice a pokračuje dále na sever přes Hradiště směrem do centra Plzně, kdy na úrovni plzeňské vodárny ústí zprava do řeky Radbuzy.

Radobyčice obklopuje z jihu vrch Val (435 m n.m.) se známým dálničním tunelem.

Pohled od řeky na Podhájí. Radobyčice. 2013.

Pohled na mlýn a řeku. Leden 2016.

Radobyčice (Podhájí) - ulice V Podhájí. 2015.

Radobyčice - nová obytná zóna ve směru na Útušice. 2015.

Počet obyvatel

V roce 2001 bylo v Radobyčicích 570 obyvatel (v roce 1970 - 607 obyvatel, v roce 1980 - 602 obyvatel, v roce 1991 - 555 obyvatel) a 219 domů. (Zdroj: Historický Lexikon obcí České republiky 1969-2005 I. díl. Český statistický úřad. Praha, 2006, strany 302 a 303.)

V roce 2013 bylo v Radobyčicích 890 obyvatel (v části Radobyčice - 551 obyvatel, v části Podhájí - 339 obyvatel), z toho 460 žen a 430 mužů. (Zdroj: Český statistický úřad, publikace Statistický lexikon obcí 2013, http://www.plzen.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/0D0032BCA1/$File/4116130523.pdf, strana 2, stav ke 31.10.2013.) 

K 2.6.2015 bylo v katastrálním území Radobyčice vedeno k trvalému pobytu 949 občanů (v tomto počtu nejsou zahrnuty osoby s cizí státní příslušností). (Zdroj: Úřad městského obvodu Plzeň 3, oddělení vnitřních věcí, k 2.6.2015), 8.2.2016 to bylo 989 občanů, k 12.1.2017 to bylo 1.024 občanů ČR, k 23.6.2017 to bylo 1033 občanů ČR, k 24.8.2018 to bylo 1.075 občanů ČR, ke 4.1.2019 to bylo 1.103 občanů ČR. V lednu 2021 to bylo 1.258 obyvatel a v březnu 2022 to bylo 1.306 obyvatel.

Dlážděná ulice, Radobyčice. Venkovské usedlosti. 2014.

Radobyčice - kaple. 2014.

Radobyčice (Podhájí) - ulice Pod Valíkem. 2015.

ZAJÍMAVOSTI V OBCI

Lidová architektura – dochováno několik klasicistních selských stavení, nejhodnotnější je venkovská usedlost s domem č.p. 20 z první poloviny 19. století (evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, číslo rejstříku: 17983/4-227, Zdroj: Národní památkový ústav, http://monumnet.npu.cz) a venkovská usedlost č.p. 34 (evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, číslo rejstříku: 16610/4-228, Zdroj: Národní památkový ústav, http://monumnet.npu.cz)

Kříže: ● kříž na křižovatce ulic Litická a Do Štěnovic z roku 1886, před budovou bývalé školy; vypravovalo se, že v těchto místech byli pohřbeni padlí vojáci ve válce - ve které válce se ovšem neví; zajímavostí je, že dle vyprávění pamětníků došlo při opravě křížku (omylem) ke změně letopočtu na rok 1906; ● kříž na Radobyčické návsi, v soukromé zahradě u čp. 5, není známo, kdy vznikl, kdo a proč ho postavil; obnoven byl v roce 1943 panem A. Poustkou, dnes je ve zchátralém stavu; ● kříž "Za humny" - vedle polní cesty / cyklostesky mezi Radobyčicemi a Hradištěm; postaven byl manželi Čechurovými v letech 1902, důvod jeho vzniku není znám; rok 2015 - nový dřevěný kříž.

Kaple Panny Marie Fatimské z roku 1776 na Radobyčické návsi; evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (číslo rejstříku: 18035/4-229, Zdroj: Národní památkový ústav, http://monumnet.mpu.cz); zvon z kapličky byl odvezen dne 12.03.1918 pro válečné účely do válečné sběrny kovů v Plzni, zvon měl na sobě uveden rok 1736, kdy by ulit; v roce 1924 se uskutečnila veřejná sbírka na nový zvon, který byl pořízen od Škodů.

Zaniklá kaplička z roku 1842 - při hlavní cestě na Černice (dnes Podhájí); kaplička byla nesmyslně zrušena při stavbě mostu a rozšiřování silnice v 90. letech 20. století ... na jejím místě je dodnes volný prostor. Byla čtvercová, s palistry a trojúhelníkovým štítem, vchod ukončen polokruhově, uvnitř sklenuta klášterní klenbou - Zdroj popisu kapličky: Dudák, V. a kolektiv: Plzeňsko - příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, strana 593. Tomuto místu se říkalo "U kapličky".

Válcový mlýn čp. 8 na levém břehu řeky Úhlavy; první dochované zprávy jsou již od roku 1499; při mlýnu byla i pila, jak vyplývá ze zápisů z roku 1840.

Pomník věnovaný obětem první světové války (1914-1918) a obětem umučeným v koncetračních táborech za německé okupace (1939-1945), Dlážděná ulice. V roce 1924 se uskutečnila sbírka na jeho postavení (pomníku padlým vojákům ve světové válce), slavnostně byl odhalen dne 20.07.1924. Původně byl umístěn v lokalitě za vsí směrem na Doudlevce.

Husův kámen na Radobyčické návsi; v roce 1915 se uskutečnila v obci oslava ku příležitosti 500. výročí úmrtí Janu Husa; na návsi byl před statkem čp. 2/3 zasazen žulový kvádr s vyrytým a pozlaceným kalichem a letopočtem 1415 - 1915.

Zaniklé mosty: ● přes mlýnskou strouhu vedl kamený most - kdy byl postaven, není známo; opravený byl v letech 1902; ● přes Úhlavu vedl železný most s podpěrným pilířem z roku 1888. Oba mosty byly nahrazeny v 90. letech minulého století jedním mostem tak, jak ho známe dnes.

Radar FuMG 65 Würzburg Riese - umístění tohoto radaru připomínají betonové základy na poli mezi Radobyčice a Malou Homolkou.

Zaniklý železný most přes řeku Úhlavu v Radobyčicích. Dobová fotografie, nedatováno. Z archivu J. Martínkové.

Most přes řeku Úhlavu v Radobyčicích - postaven v 90. letech 20. století. 2014.

Kaple na Radobyčické návsi z roku 1776. 2013.

Detail na kapli v Radobyčicích. 2014.

Interiér kaple na Radobyčické návsi. 2014.

Kříž "Za humny" - u polní cesty (cyklostezky) mezi Radobyčicemi a Hradištěm. 2013. Od roku 2015 nový dřevěný kříž.

Kříž na Radobyčické návsi u čp. 5 (v soukromé zahradě). 2013.

Válcový mlýn čp. 8 v Radobyčicích, na levém břehu řeky Úhlavy. 2013.

Válcový mlýn čp. 8 v Radobyčicích, pohled z mostu. 2014.

Mlýnice z roku 1928, původní byla zničena při požáru v roce 1927. Radobyčice. 2015.

Zaniklá kaplička z roku 1842 u cesty do Černic (Zdroj fotografie: Dudák, V. a kolektiv: Plzeňsko - příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, strana 592)

Pohled z mostu na zaniklou kapličku v Podhájí - dobová fotografie a fotografie z roku 2015.

Venkovská usedlost s domem č.p. 20, Dlážděná ulice. Radobyčice. 2013.

Venkovská usedlost č.p. 34, Dláždená ulice. Radobyčice. 2013.

Budova bývalé ("nové") školy čp. 75 z roku 1910. 2013.

Kříz na křižovatce ulic Litická a Do Štěnovic z roku 1886 (při opravě omylem letopočet 1906). 2014.

Pomník obětem první a druhé světové války, Dlážděná ulice. 2013.

Okolí pomníku po úpravě - listopad 2015.

Pomník po opravě - květen 2016.

Husův kámen z roku 1915 na Radobyčické návsi. 2013.

Betonová základna radaru FuMG 65 Würzburg Riese na poli u Radobyčic (2019). 

 

V RADOBYČICÍCH SE NACHÁZÍ:

- Hasičská zbrojnice (Sbor dobrovolných hasičů Radobyčice)

- Knihovna města Plzně, p.o., pobočka - Radobyčice

- Sokolovna TJ Sokol Radobyčice s házenkářským hřištěm, tenisovými kurty, hospodou a dětským hřištěm

- Rodinný pivovar Radobyčice - na Radobyčické návsi, od 2016

- Moštárna (sezónní provoz), původně veřejná prádelna

Budova hasičské zbrojnice na Radobyčické návsi s pobočkou knihovny a úřadovnou ÚMO Plzeň 3. 2013.

Hasičská zbrojnice při zateplování budovy, prosinec 2015. 

Hasičská zbrojnice - únor 2016.

Moštárna naproti protipovodňovému valu v ulici Pod Skalou, původně veřejná prádelna. 2013.

Radobyčická náves s malým zázemím pro děti. 2013.

Sokolovna TJ Sokol Radobyčice. 2014.

Sokolovna TJ Sokol Radobyčice - květen 2016.

Hospoda v sokolovně TJ Sokol Radobyčice. 2014.

 

RADOBYČICKÁ SOKOLOVNA

- v arálu radobyčického sokola, Sportovní ulice č.p. 133, Plzeň-Radobyčice.

Provozovatel: Věra Hrubá, telefon: 606 649 899.

Odpovědný vedoucí: Ladislav Gotthardt, telefon: 736 455 046.

Provozní doba (květen - září):

- pondělí:               ZAVŘENO

- úterý - pátek:       17 - 22 hod.

- sobota - neděle:   16- 22 hod.

Možnost platit kartou.

Hřiště u sokolovny. 2014.

RODINNÝ PIVOVAR RADOBYČICE

V sobotu 10. září 2016 otevřel své brány Rodinný pivovar Radobyčice na  Radobyčické návsi 318.

Čepuje se zde pivo: ● světlé výčepní, ● světlý ležák, ● bavorská speciál, pšeničný ležák a ● ALE.

Pivovar nabízí vnitřní posezení pro 25 osob a venkovní zahrádku pro 50 osob.

Více informací na: http://www.pivovarradobycice.cz

Kontakt: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

mobil: 776 555 753

Otvírací doba od října 2022pátek - neděle: 15:00 - 21:00 hodin

 

V RADOBYČIČÍCH PŮSOBÍ:

● Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Radobyčice 

● Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Radobyčice

● TJ Sokol Plzeň - Radobyčice

● Spolek Staročeská LiRa

 

ŽIVOT V OBCI - UŽITEČNÉ INFORMACE

 

OSADNÍ VÝBOR - Více v samostatné záložce.

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ÚMO PLZEŇ 3

Úřední hodiny pro veřejnost: zrušeny, nebyly občany využívány

Detašové pracoviště ÚMO Plzeň 3.

 

POJÍZDNÁ PRODEJNA 

Od konce června 2016 do dubna 2018 jezdila do Radobyčic pojízdná prodejna (každé úterý od 8:30 - 10:00 hod.) před hasičksou zbrojnicí na Radobyčické návsi. 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V OBCI

Autobusová linka MHD č. 23: ve směru „Bory – Radobyčice –Podhájí – Čechurov – Slovany" a opačně má pouze jeden raní (školní) spoj.

Autobusová linka MHD č. 32: jezdí ve směru „Bory – Radobyčice – Podhájí – NC Černice" a opačně, kdy 2 spoje denně dále pokračují až do stanice „Starý Plzenec, Sedlec" a zpět.

Autobusová "noční" linka MHD N5: jede ve směru „Radobyčice – Koterov – Světovar – Slovany – Hlavní nádraží – Mrakodrap – U Práce – CAN – Tylova – Radčice – Malešice – Město Touškov" a opačně, a to pouze v sobotu, v neděli a o svátcích. Tato linka má 2 spoje.

Zdroj: Web PMDP, a.s., Jízdní řády, http://jizdnirady.pmdp.cz/LinesList.aspx, stav ke dni 31.01.2014.

Autobusová linka IDPK 421 (Arriva): jede ve směru Přeštice – Předenice – Štěnovice – Plzeň a opačně. Zastávka tohoto autobusu je umístěna v Radobyčicích u kruhového objezdu jako zastávka MHD. 

! Omezení  od 11. 4. 2022 - 30. 10. 2022 kvůli stavbě kruhového objezdu v Plzni u Tyršova mostu. Tato linka jede od 11. dubna 2022 v objízdné trase. Ve směru do Plzně se nic nemění a linka jede v obvyklé trase.

Radobyčice - zastávka MHD. 2015.

 

KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ - pobočka RADOBYČICE:

Výpůjční doba: každé ÚTERÝ od 13:00 do 17:00 hodin.

Knihovna nabízí tyto služby:

- půjčování knih pro děti i dospělé

- půjčování časopisů

- půjčování CD, především pohádek

- přístup na internet zdarma pro registrované čtenáře

- zaregistrování se automaticky stává čtenářem celé sítě knihoven Knihovny města Plzně, p.o.

Knihovna nabízí stálý a výměnný fond. Stálý fond pobočky Radobyčice čítá 197 kusů naučné literatury, 412 kusů beletrie, 133 kusů naučné literatury pro mládež, 273 kusů beletrie pro mládež a 12 map. Výměnný fond se průběžně odváží a je doplněn novými knihami z ostatních poboček.

Roční registrační poplatek je 120 Kč pro dospělé, 60 Kč pro děti do 15 let, studující a pensisty. Senioři od 70 let neplatí nic.

 

CYKLOSTEZKA

Přes obec vede cyklostezka č. 2151 ve směru Černice-Radobyčice-Litice, cyklostezka č. 2125 ve směru Výslunní- Radobyčice-Útušice a také neoznačená cyklostezka ve směru od Hradiště.

 

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM ÚHLAVY

Od čevna 2015 prochází Radobyčicemi "Naučná stezka Údolím Úhlavy". Informační tabule č. 5 s údaji o Radobyčicích je umístěna v blízkosti zastávky MHD "Sportovní".

Naučná stezka byla otevřena jako poslední pátá naučná říční stezka. Trasa je dlouhá 5,5 kilometru a má celkem 6 zastavení. Vede od soutoku v Doudlevcích proti proudu přes pravěké hradiště, původní obec Hradiště, Černice a Radobyčice až k vrchu Valíku, kde končí.

Zastavení 1. Soutok s Radbuzou

Zastavení 2. Pravěké hradiště

Zastavení 3. Hradiště

Zastavení 4. Černice (umístěno na cyklostezce Hradiště-Radobyčice, v zatáčce u můstku)

Zastavení 5. Radobyčice (umístěno u zastávce MHD "Sportovní")

Zastavení 6. Valík

Publikace Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy z roku 2011 existuje v elektrovnické podobě na webu města Plzně (zdroj: https://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-naucna-stezka-udolim-uhlavy.aspx) a tištěná verze je k dispozici v Turistickém informačním centru.

 

MAPOVÝ A INFORMAČNÍ NOSIČ O RADOBYČICÍCH

Od listopadu 2015 je ve středu Radobyčické návsi umístěn mapový nosič s podrobnou mapou Radobyčič a zajímavými informacemi z historie i současnosti Radobyčic. Je situován na strategickém místě - u cyklostezky ve směru od Hradiště, kde se mohou pěší i cyklo návštěvníci naší obce seznámit touto formou s místem, kterým právě projíždí či prochází. 

 

SBĚRNÝ DVŮR V PODHÁJÍ

Od 1. března 2018 zahájil provoz nově zřízení sběrný dvůr v prostoru za mostem v Podhájí. Je určen pro velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad. Pro veřejnost je otevřen každou středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Mimo otevírací jsou kontejnery uzamčeny.

 

ODPOČÍVADLO U KŘÍŽKU

V roce 2019 vyrostlo na žádost občanů odpočívadlo v lokalitě U křížku podél cyklostezky z Hradiště do Radobyčic. Sestává z dřevěného stolu a dvou lavic.

2022  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates