Radobyčice dnes

Kruhový objedzd v Radobyčicích. 2021.

 

Radobyčice se rozkládají v katastrálním území Radobyčice a spadají do územní působnosti Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Plzeň-město. Katastrální území Radobyčice se rozkládá na 5.689.555 m2, z čehož největší podíl činí orná půda o 3.304.832 m2. Celkový počet parcel je 2.601 a počet budov 844.

Zdroj statistických údajů: Český úřad zeměměřický a katastrální, http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:620122, stav ke dni 16.11.2014.

V katastrálním území Radobyčice (tj. v Radobyčicích a na Malé Homolce) se nachází 44 ulic, a to: Akátová, Břízová, Dlážděná, Do Luk, Do Polí, Do Štěnovic, Drozdová (Malá Homolka), Chatová, Jabloňová, Jahodová, K Černicím, K Doudlevcům, K Malé Homolce (Malá Homolka), K Točně, Ke Drahám, Ke Schodům, Krásná (Malá Homolka), Kruhová, Lánská, Litická, Lužní, Mezi duby, Na Mateří, Nad Strání, Nad Úhlavou, Pod Skalou, Pod Valíkem, Radobyčická cesta, Radobyčická náves, Řadová, Slunná, Sportovní, Sýkorová (Malá Homolka), Tisová (nově), U Křižovatky (nově), U Pole, V Domkách, V Podhájí, Vilová, Višňová, Vnitřní, Výhledová (Malá Homolka), Zářivá, Zúžená.

Radobyčicemi protéká řeka Úhlava, která přitéká z jihu od obce Štěnovice a pokračuje dále na sever přes Hradiště směrem do centra Plzně, kdy na úrovni plzeňské vodárny ústí zprava do řeky Radbuzy.

Radobyčice obklopuje z jihu vrch Val (435 m n.m.) se známým dálničním tunelem.

Pohled od řeky na Podhájí. Radobyčice. 2013.

Pohled na mlýn a řeku. Leden 2016.

Radobyčice (Podhájí) - ulice V Podhájí. 2015.

Radobyčice - nová obytná zóna ve směru na Útušice. 2015.

Počet obyvatel

V roce 2001 bylo v Radobyčicích 570 obyvatel (v roce 1970 - 607 obyvatel, v roce 1980 - 602 obyvatel, v roce 1991 - 555 obyvatel) a 219 domů. (Zdroj: Historický Lexikon obcí České republiky 1969-2005 I. díl. Český statistický úřad. Praha, 2006, strany 302 a 303.)

V roce 2013 bylo v Radobyčicích 890 obyvatel (v části Radobyčice - 551 obyvatel, v části Podhájí - 339 obyvatel), z toho 460 žen a 430 mužů. (Zdroj: Český statistický úřad, publikace Statistický lexikon obcí 2013, http://www.plzen.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/0D0032BCA1/$File/4116130523.pdf, strana 2, stav ke 31.10.2013.) 

K 2.6.2015 bylo v katastrálním území Radobyčice vedeno k trvalému pobytu 949 občanů (v tomto počtu nejsou zahrnuty osoby s cizí státní příslušností). (Zdroj: Úřad městského obvodu Plzeň 3, oddělení vnitřních věcí, k 2.6.2015), 8.2.2016 to bylo 989 občanů, k 12.1.2017 to bylo 1.024 občanů ČR, k 23.6.2017 to bylo 1033 občanů ČR, k 24.8.2018 to bylo 1.075 občanů ČR, ke 4.1.2019 to bylo 1.103 občanů ČR. V lednu 2021 to bylo 1.258 obyvatel a v březnu 2022 to bylo 1.306 obyvatel. K 2.1.2023 to bylo 1.320 obyvatel.

Dlážděná ulice, Radobyčice. Venkovské usedlosti. 2014.

Radobyčice - kaple. 2014.

Radobyčice (Podhájí) - ulice Pod Valíkem. 2015.

ZAJÍMAVOSTI V OBCI

Lidová architektura – dochováno několik klasicistních selských stavení, nejhodnotnější je venkovská usedlost s domem č.p. 20 z první poloviny 19. století (evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, číslo rejstříku: 17983/4-227, Zdroj: Národní památkový ústav, http://monumnet.npu.cz) a venkovská usedlost č.p. 34 (evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, číslo rejstříku: 16610/4-228, Zdroj: Národní památkový ústav, http://monumnet.npu.cz)

Kříže: ● kříž na křižovatce ulic Litická a Do Štěnovic z roku 1886, před budovou bývalé školy; vypravovalo se, že v těchto místech byli pohřbeni padlí vojáci ve válce - ve které válce se ovšem neví; zajímavostí je, že dle vyprávění pamětníků došlo při opravě křížku (omylem) ke změně letopočtu na rok 1906; ● kříž na Radobyčické návsi, v soukromé zahradě u čp. 5, není známo, kdy vznikl, kdo a proč ho postavil; obnoven byl v roce 1943 panem A. Poustkou, dnes je ve zchátralém stavu; ● kříž "Za humny" - vedle polní cesty / cyklostesky mezi Radobyčicemi a Hradištěm; postaven byl manželi Čechurovými v letech 1902, důvod jeho vzniku není znám; rok 2015 - nový dřevěný kříž.

Kaple Panny Marie Fatimské z roku 1776 na Radobyčické návsi; evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (číslo rejstříku: 18035/4-229, Zdroj: Národní památkový ústav, http://monumnet.mpu.cz); zvon z kapličky byl odvezen dne 12.03.1918 pro válečné účely do válečné sběrny kovů v Plzni, zvon měl na sobě uveden rok 1736, kdy by ulit; v roce 1924 se uskutečnila veřejná sbírka na nový zvon, který byl pořízen od Škodů.

Zaniklá kaplička z roku 1842 - při hlavní cestě na Černice (dnes Podhájí); kaplička byla nesmyslně zrušena při stavbě mostu a rozšiřování silnice v 90. letech 20. století ... na jejím místě je dodnes volný prostor. Byla čtvercová, s palistry a trojúhelníkovým štítem, vchod ukončen polokruhově, uvnitř sklenuta klášterní klenbou - Zdroj popisu kapličky: Dudák, V. a kolektiv: Plzeňsko - příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, strana 593. Tomuto místu se říkalo "U kapličky".

Válcový mlýn čp. 8 na levém břehu řeky Úhlavy; první dochované zprávy jsou již od roku 1499; při mlýnu byla i pila, jak vyplývá ze zápisů z roku 1840.

Pomník věnovaný obětem první světové války (1914-1918) a obětem umučeným v koncetračních táborech za německé okupace (1939-1945), Dlážděná ulice. V roce 1924 se uskutečnila sbírka na jeho postavení (pomníku padlým vojákům ve světové válce), slavnostně byl odhalen dne 20.07.1924. Původně byl umístěn v lokalitě za vsí směrem na Doudlevce.

Husův kámen na Radobyčické návsi; v roce 1915 se uskutečnila v obci oslava ku příležitosti 500. výročí úmrtí Janu Husa; na návsi byl před statkem čp. 2/3 zasazen žulový kvádr s vyrytým a pozlaceným kalichem a letopočtem 1415 - 1915.

Zaniklé mosty: ● přes mlýnskou strouhu vedl kamený most - kdy byl postaven, není známo; opravený byl v letech 1902; ● přes Úhlavu vedl železný most s podpěrným pilířem z roku 1888. Oba mosty byly nahrazeny v 90. letech minulého století jedním mostem tak, jak ho známe dnes.

Radar FuMG 65 Würzburg Riese - umístění tohoto radaru připomínají betonové základy na poli mezi Radobyčice a Malou Homolkou.

Zaniklý železný most přes řeku Úhlavu v Radobyčicích. Dobová fotografie, nedatováno. Z archivu J. Martínkové.

Most přes řeku Úhlavu v Radobyčicích - postaven v 90. letech 20. století. 2014.

Kaple na Radobyčické návsi z roku 1776. 2013.

Detail na kapli v Radobyčicích. 2014.

Interiér kaple na Radobyčické návsi. 2014.

Kříž "Za humny" - u polní cesty (cyklostezky) mezi Radobyčicemi a Hradištěm. 2013. Od roku 2015 nový dřevěný kříž.

Kříž na Radobyčické návsi u čp. 5 (v soukromé zahradě). 2013.

Válcový mlýn čp. 8 v Radobyčicích, na levém břehu řeky Úhlavy. 2013.

Válcový mlýn čp. 8 v Radobyčicích, pohled z mostu. 2014.

Mlýnice z roku 1928, původní byla zničena při požáru v roce 1927. Radobyčice. 2015.

Zaniklá kaplička z roku 1842 u cesty do Černic (Zdroj fotografie: Dudák, V. a kolektiv: Plzeňsko - příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, strana 592)

Pohled z mostu na zaniklou kapličku v Podhájí - dobová fotografie a fotografie z roku 2015.

Venkovská usedlost s domem č.p. 20, Dlážděná ulice. Radobyčice. 2013.

Venkovská usedlost č.p. 34, Dláždená ulice. Radobyčice. 2013.

Budova bývalé ("nové") školy čp. 75 z roku 1910. 2013.

Kříz na křižovatce ulic Litická a Do Štěnovic z roku 1886 (při opravě omylem letopočet 1906). 2014.

Pomník obětem první a druhé světové války, Dlážděná ulice. 2013.

Okolí pomníku po úpravě - listopad 2015.

Pomník po opravě - květen 2016.

Husův kámen z roku 1915 na Radobyčické návsi. 2013.

Betonová základna radaru FuMG 65 Würzburg Riese na poli u Radobyčic (2019). 

 

V RADOBYČICÍCH SE NACHÁZÍ:

- Hasičská zbrojnice (Sbor dobrovolných hasičů Radobyčice)

- Knihovna města Plzně, p.o., pobočka - Radobyčice

- Sokolovna TJ Sokol Radobyčice s házenkářským hřištěm, tenisovými kurty, hospodou a dětským hřištěm

- Rodinný pivovar Radobyčice - na Radobyčické návsi, od 2016

- Moštárna (sezónní provoz), původně veřejná prádelna

Budova hasičské zbrojnice na Radobyčické návsi s pobočkou knihovny a úřadovnou ÚMO Plzeň 3. 2013.

Hasičská zbrojnice při zateplování budovy, prosinec 2015. 

Hasičská zbrojnice - únor 2016.

Moštárna naproti protipovodňovému valu v ulici Pod Skalou, původně veřejná prádelna. 2013.

Radobyčická náves s malým zázemím pro děti. 2013.

Sokolovna TJ Sokol Radobyčice. 2014.

Sokolovna TJ Sokol Radobyčice - květen 2016.

Hospoda v sokolovně TJ Sokol Radobyčice. 2014.

 

HOSPODA - SOKOLKA RADOBYČICE

- v arálu radobyčického sokola, Sportovní ulice č.p. 133, Plzeň-Radobyčice.

Provozovatel: Alexandra Gotthardtová

Provozní doba (květen - září):

- pondělí:               ZAVŘENO

- úterý - pátek:       17 - 22 hod.

- sobota - neděle:   16- 22 hod.

Možnost platit kartou.

Hřiště u sokolovny. 2014.

RODINNÝ PIVOVAR RADOBYČICE

V sobotu 10. září 2016 otevřel své brány Rodinný pivovar Radobyčice na  Radobyčické návsi 318.

Čepuje se zde pivo: ● světlé výčepní, ● světlý ležák, ● bavorská speciál, pšeničný ležák a ● ALE.

Pivovar nabízí vnitřní posezení pro 25 osob a venkovní zahrádku pro 50 osob.

Více informací na: http://www.pivovarradobycice.cz

Kontakt: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

mobil: 776 555 753

Otvírací doba od října 2022pátek - neděle: 15:00 - 21:00 hodin

 

V RADOBYČIČÍCH PŮSOBÍ:

● Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Radobyčice 

● Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Radobyčice

● TJ Sokol Plzeň - Radobyčice

● Spolek Staročeská LiRa

 

ŽIVOT V OBCI - UŽITEČNÉ INFORMACE

 

OSADNÍ VÝBOR - Více v samostatné záložce.

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ÚMO PLZEŇ 3

Úřední hodiny pro veřejnost: zrušeny, nebyly občany využívány

Detašové pracoviště ÚMO Plzeň 3.

 

POJÍZDNÁ PRODEJNA 

Od konce června 2016 do dubna 2018 jezdila do Radobyčic pojízdná prodejna (každé úterý od 8:30 - 10:00 hod.) před hasičksou zbrojnicí na Radobyčické návsi. 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V OBCI

Autobusová linka MHD č. 23: ve směru „Bory – Radobyčice –Podhájí – Čechurov – Slovany" a opačně má pouze jeden raní (školní) spoj.

Autobusová linka MHD č. 32: jezdí ve směru „Bory – Radobyčice – Podhájí – NC Černice" a opačně, kdy 2 spoje denně dále pokračují až do stanice „Starý Plzenec, Sedlec" a zpět.

Autobusová "noční" linka MHD N5: jede ve směru „Radobyčice – Koterov – Světovar – Slovany – Hlavní nádraží – Mrakodrap – U Práce – CAN – Tylova – Radčice – Malešice – Město Touškov" a opačně, a to pouze v sobotu, v neděli a o svátcích. Tato linka má 2 spoje.

Zdroj: Web PMDP, a.s., Jízdní řády, http://jizdnirady.pmdp.cz/LinesList.aspx, stav ke dni 31.01.2014.

Autobusová linka IDPK 421 (Arriva): jede ve směru Přeštice – Předenice – Štěnovice – Plzeň a opačně. Zastávka tohoto autobusu je umístěna v Radobyčicích u kruhového objezdu jako zastávka MHD. 

! Omezení  od 11. 4. 2022 - 30. 10. 2022 kvůli stavbě kruhového objezdu v Plzni u Tyršova mostu. Tato linka jede od 11. dubna 2022 v objízdné trase. Ve směru do Plzně se nic nemění a linka jede v obvyklé trase.

Radobyčice - zastávka MHD. 2015.

 

KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ - pobočka RADOBYČICE:

Výpůjční doba: každé ÚTERÝ od 13:00 do 17:00 hodin.

Knihovna nabízí tyto služby:

- půjčování knih pro děti i dospělé

- půjčování časopisů

- půjčování CD, především pohádek

- přístup na internet zdarma pro registrované čtenáře

- zaregistrování se automaticky stává čtenářem celé sítě knihoven Knihovny města Plzně, p.o.

Knihovna nabízí stálý a výměnný fond. Stálý fond pobočky Radobyčice čítá 197 kusů naučné literatury, 412 kusů beletrie, 133 kusů naučné literatury pro mládež, 273 kusů beletrie pro mládež a 12 map. Výměnný fond se průběžně odváží a je doplněn novými knihami z ostatních poboček.

Roční registrační poplatek je 120 Kč pro dospělé, 60 Kč pro děti do 15 let, studující a pensisty. Senioři od 70 let neplatí nic.

 

CYKLOSTEZKA

Přes obec vede cyklostezka č. 2151 ve směru Černice-Radobyčice-Litice, cyklostezka č. 2125 ve směru Výslunní- Radobyčice-Útušice a také neoznačená cyklostezka ve směru od Hradiště.

 

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM ÚHLAVY

Od čevna 2015 prochází Radobyčicemi "Naučná stezka Údolím Úhlavy". Informační tabule č. 5 s údaji o Radobyčicích je umístěna v blízkosti zastávky MHD "Sportovní".

Naučná stezka byla otevřena jako poslední pátá naučná říční stezka. Trasa je dlouhá 5,5 kilometru a má celkem 6 zastavení. Vede od soutoku v Doudlevcích proti proudu přes pravěké hradiště, původní obec Hradiště, Černice a Radobyčice až k vrchu Valíku, kde končí.

Zastavení 1. Soutok s Radbuzou

Zastavení 2. Pravěké hradiště

Zastavení 3. Hradiště

Zastavení 4. Černice (umístěno na cyklostezce Hradiště-Radobyčice, v zatáčce u můstku)

Zastavení 5. Radobyčice (umístěno u zastávce MHD "Sportovní")

Zastavení 6. Valík

Publikace Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy z roku 2011 existuje v elektrovnické podobě na webu města Plzně (zdroj: https://www.plzen.eu/obcan/o-meste/multimedia/ebook/knihy/ebook-naucna-stezka-udolim-uhlavy.aspx) a tištěná verze je k dispozici v Turistickém informačním centru.

 

MAPOVÝ A INFORMAČNÍ NOSIČ O RADOBYČICÍCH

Od listopadu 2015 je ve středu Radobyčické návsi umístěn mapový nosič s podrobnou mapou Radobyčič a zajímavými informacemi z historie i současnosti Radobyčic. Je situován na strategickém místě - u cyklostezky ve směru od Hradiště, kde se mohou pěší i cyklo návštěvníci naší obce seznámit touto formou s místem, kterým právě projíždí či prochází. 

 

SBĚRNÝ DVŮR V PODHÁJÍ

Od 1. března 2018 zahájil provoz nově zřízení sběrný dvůr v prostoru za mostem v Podhájí. Je určen pro velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelný odpad. Pro veřejnost je otevřen každou středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Mimo otevírací jsou kontejnery uzamčeny.

 

ODPOČÍVADLO U KŘÍŽKU

V roce 2019 vyrostlo na žádost občanů odpočívadlo v lokalitě U křížku podél cyklostezky z Hradiště do Radobyčic. Sestává z dřevěného stolu a dvou lavic.

2024  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates