Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 4.3.2015

Usnesení z 1. jednání OV Radobyčice dne 4.3.2015

Usnesení č. 1/2015
schvaluje
navržený program jednání OV, zapisovatelku jednání pí Vlastu Dolejší a ověřovatelku zápisu pí Jitku Vaštovou.

Usnesení č. 2/2015
volí
p. Wegera zastupujícím předsedou OV Radobyčice v době jeho nepřítomnosti.

Usnesení č. 3/2015
volí
pí Vlastu Dolejší členkou OV pro organizační a technické zázemí činnosti OV.

Usnesení č. 4/2015
souhlasí
s návrhem aktualizovaného Jednacího řádu Osadního výboru Radobyčice.

Usnesení č. 5/2015
ukládá
předsedovi OV navrhnout ZMO P3 ke schválení aktualizovaný Jednací řád OV Radobyčice.

Usnesení č. 6/2015
schvaluje
termíny jednání Osadního výboru Radobyčice pro rok 2015.

Usnesení č. 7/2015
ukládá p. Janu Novákovi
projednat s občany změnu umístění kontejnerů na třídění odpad v ulici Nad Strání a o jejich stanovisku informovat OV na jednání dne 25.3.2015.

Usnesení č. 8/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit na jednání OV harmonogram oprav komunikací v obci, projednat s vedením MO P3 monitorování stavu vozovek a jejich včasnou, alespoň provizorní, opravu. Zajistit informaci o rekonstrukci komunikace Tyršův most – Radobyčice.

Usnesení č. 9/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 na jednání OV dne 25.3.2015 účast projektanta plánu rekonstrukce vozovek v obci.

Usnesení č. 10/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s vedením MO P3 konání „Setkání vedení MO Plzeň 3 s občany Radobyčic".

Usnesení č. 11/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s vedením MO P3 včasnou informovanost OV o připravovaných akcích a záležitostech týkajících se Radobyčic, včetně předávání informací, které MO zveřejňuje prostřednictvím vývěsních skříněk a které se dotýkají i občanů Radobyčic.

Usnesení č. 12/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit přípravu opravy budovy Radobyčická náves 77/2.

Usnesení č. 13/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit účast zástupců MP a PČR na jednání OV.

2021  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates